Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. Rapport fra arbeidsgruppe.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2003

Høringsinstansene i henhold til adresseliste


Deres ref

Vår ref

Dato

03/2438-1 ELR

26.06.2003

Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet sender i fellesskap ovennevnte rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe på høring. Etter høringen vil regjeringen ta endelig standpunkt til hvordan håndhevingen bør organiseres, herunder om det bør etableres et felles apparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet, som foreslått i arbeidsgruppens rapport.

Bakgrunn
Det statlige likestillingsapparatet har en lang og positiv historie som frittstående og uavhengige organer. Holgersenutvalget har i sin utredning NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering i stor utstrekning bygget på de erfaringene som er høstet i likestillingsapparatet når det gjelder forslaget til et håndhevingsapparat for lov mot etnisk diskriminering. Det er viktig å bygge videre på disse erfaringene når en skal møte fremtidens utfordringer. Et felles håndhevingsapparat vil ikke innebære en nedlegging av det eksisterende likestillingsapparatet, men en videreføring og videreutvikling av dette.

Holgersenutvalget foreslo et Diskrimineringstilsyn, en Klagenemnd for etnisk likestilling og et Kompetansesenter for etnisk likestilling. Tilsynet skal i henhold til forslaget ha avgjørelsesmyndighet og kunne ilegge sanksjoner ved overtredelse av loven. Klagenemnda skal behandle klager over vedtak fattet av tilsynet. Utvalget foreslo at Kompetansesenter for etnisk likestilling skal være pådriver, påvirke holdninger og gi veiledning, og de foreslo at Senter mot etnisk diskriminering, SMED, blir omdannet til et slikt kompetansesenter.

Det nye apparatet som ble foreslått i NOU 2002:12 tilsvarer i hovedsak dagens apparat på likestillingsområdet, med Likestillingsombudet, Klagenemnda for likestilling og Likestillingssenteret.

Organer for separate diskrimineringsgrunnlag vil være små og sårbare. Et felles apparat vil kunne være ressursbesparende og gi større tyngde med hensyn til fagkompetanse. I flere andre land, som Nederland, Irland og Canada, er det etablert felles apparat for de ulike diskrimineringsgrunnlagene. I andre land, som Storbritannia og Sverige, blir spørsmålet om et felles apparat for ulike diskrimineringsgrunnlag utredet.

Arbeidsgruppen har utredet hvordan et mulig felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet kan utformes. Utredningen bygger på hovedtrekkene i forslagene fra Holgersenutvalget og dagens likestillingsapparat.

Hovedtrekk fra arbeidsgruppens forslag
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og enisitet, og foreslår hvordan et slikt apparat kan organiseres, dvs hvor mange organer apparatet skal bestå av og hvilke roller organene skal ha.

Arbeidsgruppen foreslår at det felles håndhevingsapparatet skal bestå av to organer, et tilsyn/ ombud og en klageinstans. Organet foreslås organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Forslaget innebærer at et nytt tilsyn eller ombud både skal behandle enkeltsaker og ha en pådriverfunksjon. Gruppen legger vekt på fordelene ved å kombinere tilsynsfunksjonene med en pådriverrolle. Det vises til at enkeltsaksbehandlingen vil gi grunnlag for generalisering, og slik utgjøre et viktig grunnlag for pådriverrollen. Evalueringen av SMED bekrefter at denne koblingen har vært avgjørende for SMEDs rolle som pådriver, jf. omtalen nedenfor.

I tråd med forvaltningslovens alminnelige system foreslår arbeidsgruppen at det etableres en klageinstans. Det vises til gode erfaringer med Klagenemnda for likestilling, samt at klageordning vil spare brukerne og staten for ressurskrevende rettssaker for domstolene.

Arbeidsgruppen drøfter nærmere hvilke funksjoner de to organene bør ha. Gruppen tar utgangspunkt i at kompetansen bør være så lik som mulig etter de to lovene, og at det derfor bør legges opp til en harmonisering av likestillingsloven og forslaget til lov mot etnisk diskriminering. I denne sammenhengen drøfter arbeidsgruppen hvorvidt førsteinstansen bør ha kompetanse til å treffe bindende vedtak, eller heller ha en uttalerett på linje med Likestillingsombudets kompetanse etter dagens likestillingslov. Gruppen anbefaler at førsteinstansen gis kompetanse til å fatte bindende vedtak. Gruppen tar ikke endelig stilling til hvilke sanksjoner organet bør kunne ilegge i enkeltsakene, men viser til likestillingsloven samt forslaget i NOU 2002: 12 som allerede har vært gjenstand for høring.

Flertallet går inn for at organet ledes av et styre oppnevnt av Kongen i Statsråd, mens mindretallet anser at både organets uavhengighet og styring kan sikres gjennom lovgivningen, jf. Likestillingsombudet.

Arbeidsgruppens flertall foreslår å betegne det nye håndhevingsapparatets 1. instans tilsyn, under henvisning til den foreslåtte organisasjonsform med styre og at ombudsbegrepet assosieres med organer som ikke har formell vedtakskompetanse. Mindretallet argumenterte for det vel innarbeidede navnet ombud med dets positive assosiasjoner.

Håndhevingsorganet bør ha en holdnings- og adferdspåvirkningsrolle, og en støtte- og veilederrolle, i tillegg til at det skal drive med dokumentasjon og overvåking. Det skal tillegges de oppgavene som i dag ligger til Likestillingssenteret og oppgavene som er foreslått lagt til Kompetansesenteret for etnisk likestilling, jf. NOU 2002: 12 kapittel 20.

Gruppen foreslår at klageorganet skal behandle klager over vedtak fra tilsynet. Dersom det blir et ombud, behandler klagenemnda klager over saker som har vært behandlet av ombudet, jf. ordningen i dag etter likestillingsloven.

Gruppen har også kort drøftet rettshjelp og tilgrensende problemstillinger.

Arbeidsgruppen har videre drøftet hvorledes et slikt nytt organ samt en klageinstans bør organiseres. Det vises ellers til arbeidsgruppens rapport, som følger vedlagt.

Bør et nytt felles organ ha myndighet til å treffe bindende vedtak?
Vi gjør oppmerksom på at arbeidsgruppen i sin utredning har lagt opp til at en slik ny instans som både arbeider med håndheving og med påvirkningsarbeid, enten kan tillegges vedtaksmyndighet eller kan begrenses til å ha en ombudsfunksjon, som innebærer at den ikke har myndighet til å fatte bindende vedtak. Gruppen konkluderer med å anbefale at det nye organet gis vedtakskompetanse (se kapittel 7.2.2). Argumentet for dette er at mange i dag oppfatter Likestillingsombudets uttalelser som bindende vedtak, og at vedtaksmyndighet vil føre til større forutsigbarhet for brukerne. Dessuten viser arbeidsgruppen til at en reell toinstansbehandling gi den beste rettssikkerheten.

Vi vil her likevel synliggjøre overfor høringsinstansene at det også vil være mulig å etablere et slikt felles organ uten å gi det vedtaksmyndighet, dvs. slik ordningen etter likestillingsloven i dag praktiseres ved at Likestillingsombudet gir uttalelse, og at partene eventuelt kan bringe sakene inn for en Klagenemnda for å fatte bindende vedtak. En slik løsning vil innebære at forslaget i NOU 2002: 12 samstemmes i retning av myndighetsfordelingen i dagens likestillingslov, men slik at Likestillingsombudet og Likestillingsenterets funksjoner blir slått sammen i ett organ og utvidet til å omfatte også likestilling uavhengig av etnisk bakgrunn. Argumentet for en slik modell er at rollekonflikter mellom tilsynsrollen og påvirkningsrollen dermed unngås, og at en slik modell vil legge best til rette for at organet blir oppfattet som troverdig.

Vi ber høringsinstansene om eventuelle synspunkter til en slik alternativ organisering.

Evaluering av Likestillingssenteret og av SMED
I Regjeringens endelige stillingstagen til et felles håndhevingsapparat og utformingen av dette, vil man også ta i betraktning resultatene fra de nylig foretatte evalueringene av SMED og Likestillingssenteret.

Likestillingssenteret er behandlet i rapporten "Faglig frihet eller politisk frigang? En evaluering av Likestillingssenteret". Rapporten er skrevet av Statskonsult og forelå i mai 2003. Den finnes på http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/2003-10/2003-10.pdf

Denne evalueringen tar for seg hvilke oppgaver Likestillingssenteret har prioritert og hvilken rolle det spiller i det statlige likestillingsarbeidet, og hvor velegnet den eksisterende tilknytningsformen er for de oppgaver senteret utfører.

Evalueringen synliggjør utfordringene som er forbundet med et offentlig organ som har stor grad av valgfrihet i virksomhetsutøvelsen, kombinert med liten grad av politisk og faglig kontroll. Sett fra et forvaltningspolitisk synspunkt behandler rapporten helt grunnleggende problemstillinger som nøye må overveies i utformingen av et fremtidig håndhevingsapparat.

Senter mot etnisk diskriminering har også vært gjenstand for evaluering, jf. rapporten ”SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering.” Evalueringen er foretatt av NIBR og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og finnes på http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/rapporter

Evalueringen omhandler SMEDs rettshjelpsfunksjon, dennes oppgaver med dokumentasjon og overvåking og SMEDs pådriverfunksjon, og viser hvordan samspillet mellom disse funksjonene har fungert positivt. Samtidig synliggjør rapporten noen av utfordringene knyttet til den fremtidige organiseringen av oppgaver på feltet, blant annet når det gjelder styringsforhold, forvaltningsmodell og forholdet til de frivillige organisasjonene på feltet.

Underliggende etater mv.
Vi ber om at departementet vurderer om det er nødvendig å legge saken fram for underliggende organer som ikke er særskilt nevnt på listen over høringsinstanser.

Arbeidsgruppes rapport finnes også på http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/rapporter/016081-220021 eller kan bestilles fra Kommunal- og regionaldepartementet, innvandringsavdelingen, forværelset telefon 22 24 71 73 eller 22 24 71 71 eller fra Barne- og familiedepartementet, Familie-, barnehage- og likestillingsavdelingen, forværelset telefon 22 24 25 11/ 22 24 25 17.

Høringsfrist
Høringsfristen er 30. september 2003. Høringsuttalelsene sendes til Kommunal- og regionaldepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Barbro Bakken e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Arni Hole e.f.
ekspedisjonssjef
Barne- og familiedepartementet

Vedlegg:

1. Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet.
Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe.

2. Liste over høringsinstansene

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Arbeidsretten, Pb. 8015 Dep, 0030 Oslo
Barneombudet, Pb. 8125 Dep, 0032 Oslo
Direktoratet for arbeidstilsynet, Pb. 8103 Dep, 0032 Oslo
Husbanken, Fr. Nansensv. 17, 0369 Oslo
Husleietvistutvalget,Postbok 5118 Majorstua, 0302 Oslo *
Forbrukerombudet, Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo
Forbrukerrådet, Pb. 4594 Nydalen, 0404 Oslo
Høyesterett, Pb. 8016 Dep, 0030 Oslo
Klagenemnda for likestilling, v/ Hilde Myklebust, Likestillingsombudet, Pb. 8048 Dep, 0031 Oslo
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene, Pb 8108 Dep, 0032 Oslo
Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Likestillingsombudet, Pb. 8048 Dep, 0031 Oslo
Likestillingssenteret, Pb. 8049 Dep, 0031 Oslo
Oslo Politidistrikt, Utlendingsseksjonen, Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Regjeringsadvokaten, Pb. 8012 Dep, 0030 Oslo
Riksadvokaten, Pb. 8200 Dep, 0030 Oslo
Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok
Senter mot etnisk diskriminering (SMED), Pb. 677 Sentrum, 0106 Oslo
Sivilombudsmannen, Pb. 3 Sentrum, 0101 Oslo
Statistisk sentralbyrå, Pb.8131 Dep, 0033 Oslo
Statskonsult, Pb. 8118 Dep, 0032 Oslo
Utlendingsdirektoratet, Pb. 8108 Dep, 0032 Oslo
Bispedømmene

Universitet og forskningsinstitusjoner
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Pb. 6861 St. Olavs pl., 0130 Oslo
FAFO, Postb. 2747 Tøyen, 0608 Oslo
KILDEN, Grensen 5, 0159 Oslo
Norges forskningsråd, Pb. 2700 St.hanshaugen, 0131 OsloNorsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR), Pb. 44 Blindern, 0315 Oslo
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Munthesgt. 29, 0260 Oslo
Universitetet i Bergen, Villavn. 1A, 5007 Bergen
Universitetet i Oslo, Pb. 1156 Blindern, 0317 Oslo
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Universitetet i Trondheim, 7491 Trondheim
Institutt for menneskerettigheter, Universitetsgt. 2, 0162 Oslo
Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo
Norges Byggforskningsinstitutt, Forskningsvn. 3 B, 0373 Oslo
SINTEF IFIM, 7034 Trondheim

Politiske partier
Arbeiderpartiet, Pb. 8743 Youngstorget, 0028 Oslo
Fremskrittspartiet, Pb. 8903 Youngstorget, 0028 Oslo
Høyre, Stortingsgt. 20, 0161 Oslo
Kristelig Folkeparti, Øvre Slottsgt. 18, 0157 Oslo
Kystpartiet, v/ Stortingsgruppen, Karl Johansgt. 22, 0026 Oslo
Rød Valgallianse, Osterhaugsgt. 27, 0183 Oslo
Senterpartiet, Kr.Augustsgt. 7 B, 0164 Oslo
Sosialistisk Venstreparti, Storgt. 45, 0182 Oslo
Venstre, Møllergt.16, 0179 Oslo

Andre organisasjoner mv.
Arbeidslivet
Akademikerne, Kr. Augustgt. 9, 0164 Oslo
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Youngstorget 2 B, 0181 Oslo
Arbeidsgiverforeningen NAVO, Pb. 1511 Vika, 0117 Oslo
Den norske advokatforening, Juristenes Hus, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo
Den norske dommerforening, Juristenes Hus, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo
Den norske jordmorforening, Urtegt. 50, 0157 Oslo
Fagforbundet, Kr.Augustsgt. 23, 0165 Oslo
Finansnæringens Hovedorganisasjon, Pb. 2473 Solli, 0202 Oslo
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), Pb.2483 Solli, 0202 Oslo
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johansgt.35, 0162 Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS), Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Norges Juristforbund, Juristenes Hus, Kr. Augustsgt.9, 0164 Oslo
Norsk helse- og sosialforbund, Pb 151, 0611 Oslo
Norsk Kommuneforbud, Kr. Augustsgt. 23, 0164 Oslo
Norsk sykepleierforbund, Pb. 2633 St. Hanshaugen, 0130 Oslo
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Pb. 5350 Majorstua, 0303 Oslo
Servicebedriftenes Landsforening (SBL), Pb. 5473 Majorstua, 0305 Oslo
Utdanningsforbundet, Hausmannsgt. 17, 0182 Oslo
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), Stortingsgt. 2, 0158 Oslo
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Pb. 9232 Vaterland, 0134 Oslo

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, private institusjoner mv.
Afrikan Youth in Norway, Korsgt. 31, 0551 Oslo
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner, c/o Marit Berg, Brobekkveien 7 A, 0538 Os lo
Aleneforeldreforeningen, Arendalsgt. 3, 0463 Oslo
Alternativ til Vold, Korsgt. 28 B, 0551 Oslo
Amnesty International Norge, Pb. 702 Sentrum, 0106 Oslo
Antirasistisk senter, Pb. 244 Sentrum, 0130 Oslo
Arktisk urfolks kvinnenettverk, Hannomaras 8, 9520 Kautokeino
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen, c/o ULOBA BA, Pb. 2474 Strømsø, 3003 Drammen
Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Bergstien 13, 0172 Oslo
Det mosaiske trossamfunn i Trondheim v/ Julius Paltiel, Pb. 828, 7408 Trondheim
Den norske Helsingforskomiteen, Urtegt.50, 0187 Oslo
Diakonhjemmets internasjonale senter, Pb. 23 Vindern, 0319 Oslo
Elevorganisasjonen i Norge, v/leder Thomas Rasmussen, Pb. 9157 Grønland, 0190 Oslo
Europeisk Kvinneunion, Norsk seksjon, Pb. 1536 Vika, 0117 Oslo
Flyktningerådet, Pilestredet 15 B, 0164 Oslo
FN-sambandet i Norge, Langesgt. 4, 0165 Oslo
FOKUS - forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Storgt.11, 0155 Oslo
Foreningen 2 foreldre, Pb. 8745 Youngstorget, 0028 Oslo
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner, Vestengvn. 4, 1184 Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pb. 4568 Torshov, 0404 Oslo
Human-etisk forbund, Pb. 6744 St. Olavspl., 0130 Oslo
Human Rights Service, Att. Rita Karslen, Norderhovgt. 22, 0654 Oslo
Inner Wheel Norge, v/Lisbeth Nesteng, Nybrottsvn. 3, 1712 Grålum
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Pb.555, 4401 Stavanger
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS), Pb. 8877 Youngstorget, 0028 Oslo
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, Pb. 8810 Youngstorget, 0028 Oslo
International Romani Union v/ Raja Bielenberg, Kjelsåsveien 28 F, 0488 Oslo
Islamsk kvinnegruppe i Norge, Maridalsvn.3, 0178 Oslo
Islamsk Råd Norge, Trondheimsvn. 24, 0660 Oslo
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Pb. 6756 St. Olavs plass, 0130 Oslo
JUSS-BUSS, Innvandrergruppa, Arbinsgt.7, 0253 Oslo
Jussformidlingen i Bergen, Magnus Lagabøtes pl. 1, 5010 Bergen
Kappa Gamma Society international, avd. Norge, Frichsgt. 3, 0360 Oslo
Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune, Storgt.19. 0184 Oslo
KIM - Kvinner i mannsyrker, Holstsgt. 1, 0473 Oslo
Kirkerådet, Postb.5913 Majorstua, 0308 Oslo
Krise- og rådgivningstelefonen for menn, Skippergt. 30, 0143 Oslo
Krisesentersekretariatet, Storgt. 11, 0155 Oslo
Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Dronningens gt. 34, 4610 Kristiansand
Kvinnefronten i Norge, Holstsgt. 1, 0473 Oslo
Kvinnegruppa Ottar, Holstsgt. 1, 0473 Oslo
Kvinners Frivillige Beredskap KFB, Skippergt. 17, 0152 Oslo
Kvinneuniversitet Nord, 8066 Nordfjord
Kvinneuniversitetet på Løten, Pb. 130, 2340 Løten
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Pb. 6838 St. Olavspl. , 0130 Oslo
Landsorganisasjonen for Romanifolket, v/ Trygve Johs. Andreassen, Vikstølen, 4885 Grimstad
Leieboerforeningen i Oslo, Torggt.33, 0183 Oslo
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen, Torvbakkgt. 9, 0550 Oslo
Mellomkirkelig råd, Pb. 5913 Majorstua, 0308 Oslo
Menneskerettighetshuset, Urtegt. 50, 0187 Oslo
MIRA-resurssenter, Pb. 1749 Vika, 0121 Oslo
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål, Pb. 59 13 Majorstua, 0308 Oslo
Non Fighting Generation v/ Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo
Nordisk Romaniråd, Avd Norge V/Linda Aleksandersen og Sissel Daabous Pb. 2052, 4668 Kristiansand S
Nordisk Sameråd, FIN-99980 Ohcejohka, Finland
Nordisk samisk institutt, Bredbuktnesveien 50, 9520 Kautokeino
Nordisk samisk kvinneorganisasjon, Synnøve Solbakk, P.b. 219, 9730 Karasjok
Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg, Kr. Augustsgt. 19, 0164 Oslo
Norges Bondekvinnelag, v/Ellen Klynderud, P.b. 9358 Grønland, 0135 Oslo
Norges Bygdekvinnelag, Schweigaardsgt. 34 F, 0191 Oslo
Norges Fiskarkvinnelag, Pb. Vestbrenne 7, 1313 Vøyenenga
Norges kvinne- og familieforbund, Akersgt. 16, 0158 Oslo
Norges lotteforbund, Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
Norges Røde Kors, Pb. 1 Grønland , 0133 Oslo
Norges Yrkeskvinners landsforbund, v/Aslaug Lindkvist, P.T. Mallingsv. 41 B, 0268 Oslo
Norsk folkehjelp, Storgt.33, 0184 Oslo
Norsk krisesenterforbund, Langbakken 9, 1430 Ås
Norsk kvinneforbund, Storgt. 39, 0182 Oslo
Norsk kvinnesaksforening, Pb. 8901 Youngstorget, 0028 Oslo
Norsk organisasjon for asylsøkere, Pb. 8893 Youngstorget, 0028 Oslo
Norsk studentunion, Thv Meyersgt. 7, 0555 Oslo
Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL, Pb. 454 Sentrum, 0104 Oslo
Norske Kveners Forbund, Strandvegen 144 b, 9006 Tromsø
Norske kvinnelige akademikere, v/ Anne Holden Rønning, Furudalen 24, 5098 Bergen
Norske Kvinnelige Juristers Forening, Pb. 1620 Vika, 0119 Oslo
Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthesgt. 33, 0260 Oslo
Norske reindriftssamers Landsforbund, Pb.508 Sentrum, 9255 Tromsø.
Norske Samers Riksforbund, Pb.173, 9520 Kautokeino
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Pb.2832 Tøyen, 0608 Oslo
Pakistansk Studentsamfunn, Slemsdalsvn. 7, 0364 Oslo
Primærmedisinsk verksted (PMV), Sverresgt. 4, 0652 Oslo
Redd Barna, Pb. 6902 St. Olavspl., 0130 Oslo
Rettshjelpkontoret Indre Finnmark, Pb. 226, 9730 Karasjok
Rettspolitisk forening, co/Juss-Buss, Arbinsgt. 7, 0253 Oslo
Roma Folkets Kommisjonsråd i Norge
Romanifolkets Landsforening, Pb. 80, 2436 Våler
Romani Interesse Organisasjon,v/ Roger Rydberg, Knut Alvsons vei 13., 0574 Oslo
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Postb.5416 Majorstua, 0308 Oslo
Samenes Landsforbund v/Hans Eriksen, 9826 Sima
Selvhjelp for flyktninger og innvandrere, Langesgt. 1, 0165 Oslo
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon, Åse Sollie, Pb. 153, 8530 Bjerkvik
Samisk KvinneForum, v/Tove Labahå, 9934 Buggøyfjord
SOS-rasisme, Pb.297 Sentrum, 5501 Haugesund
Skogsfinske interesser i Norgev/ Birger Nesholen, 2260 Kirkenær
Stiftelsen Roma v/ Anne-Jorunn Merkesvik, Nettaveien 22, 4275 Sævelandsvik

Til toppen