Høring - Fjerning av forbehold om gradvis innføring av IKT

Forskriftsendring- Læreplan L97

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2002

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

01/08897

11.01.02

HØRING - FORSKRIFTSENDRING - LÆREPLAN L97 – FJERNING AV FORBEHOLD OM GRADVIS INNFØRING AV IKT

Departementet sender med dette på høring forslag om endring i "Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen" av september 1996. Jf. forskrift §1-1 28. juni 1999 til opplæringsloven; "I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen."

Forordet til Læreplanverket har en reservasjon når det gjelder informasjonsteknologi (nest siste avsnitt side 4): " Intensjonane i planverket når det gjeld informasjonsteknologi (IT), må likevel gjennomførast gradvis og tilpassast det som er økonomisk mogleg for kommunane." Departementet foreslår at forbeholdet strykes.

Endringen er varslet i kommuneproposisjonen for 2002 (St.prp.nr.82 (2000-2001)): "Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil fram til statsbudsjettet for 2002 vurdere å fjerne dette forbeholdet." (Kap.7.9 s 74)

I St.prp.nr.1 (2001-2002) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet står det under Hovudprioriteringar på side 13: "Regjeringa meiner at alle må få høve til å nytte IKT som reiskap i utdanninga. Forordet til L97 opnar for at IKT-måla i læreplanen for grunnskolen kan gjennomførast gradvis, etter det som er mogleg for kommunane. For å sikre meir likeverdige tilbod til elevane i grunnskolen går departementet inn for at dette atterhaldet blir fjerna i løpet av 2002."

For øvrig er endringen varslet i forordet til årsplan for 2001 IKT i norsk utdanning under punktet IKT for alle elever i grunnskolen:"Forordet til L97 åpner for at IKT-målene kan gjennomføres gradvis ut fra det som er økonomisk mulig for kommunene. Departementet legger opp til at dette forbeholdet fjernes i løpet av 2002 for å sikre et mer likeverdig tilbud til alle elever i grunnskolen."

Et tilsvarende forbehold om innføring av IKT i R94 (videregående opplæring) ble fjernet etter 5 år i 1999.

Kommunene har nå hatt 5 år til å innføre IKT i opplæringen i grunnskolen. Innenfor rammen av overføringene til kommunene, samt de betydelige midler som har kommet fra staten til kvalitetsutvikling i grunnskolen, finner departementet at det er grunnlag for å fjerne forbeholdet. Hensynet til alle de kommunene som allerede har innført IKT i opplæringen teller sterkt. Det blir fremdeles satset betydelige midler til kompetanseheving for bruk av IKT i opplæringen, bl.a. til etter- og videreutdanning av lærere. Videre vil satsingen på digitale læremidler fortsette.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra skoleåret 2002/2003. departementet vil vurdere nærmere om det fra skoleåret 2003/2004 skal kunne stilles krav om bruk av IKT ved eksamen. Hvordan slike krav skal stilles og gjennomføres vil departementet komme nærmere til bake til i løpet av våren 2002.

Høringsinstansenes merknader må være opplæringsavdelingen i departementet i hende innen 1. mars 2002.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.

ekspedisjonssjef

Gunnar Mandt

avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Kommuner

Fylkeskommunene

Kommunenes sentralforbund

Læringssenteret

Statens utdanningskontorer

Sametinget

Elevorganisasjonen

Undervisningsforbundet

Skolenes Landsforbund

Departementene

Forbrukerrådet