Høring - fôrkvoter i oppdrettsnæringen for de kommende år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Fiskeridepartementet sender med dette ut på høring forslag om fôrkvoter i oppdrettsnæringen for de kommende år. Fiskeridepartementet har siden 1996 regulert produksjonen av laks ved hjelp av fôrkvoter, og denne ordningen videreføres også for de kommende år.

1. Hensyn på kort og lang sikt

Til tross for svekkelse av kronekursen den siste tiden, preges dagens markedssituasjon i stor grad av svært lave laksepriser og at det står store mengder slakteklar biomasse i sjøen. Sett i sammenheng med dette ønsker departementet å bidra til stabilisering av den kortsiktige situasjonen gjennom å fastlegge relativt stramme rammer for fôrkvoteordningen f.o.m. 2004.

Departementet tar sikte på å fastsette fôrkvoten for kommende år i august 2003. Vi viser i denne forbindelse til pkt. 6 i dette brev der det fastsettes en forkortet høringsfrist på 4 uker. Det legges til grunn at forslagene som nå sendes på høring, og siktemålet om å fastsette fôrkvoten i august, vil kunne bidra til en viss avklaring i den aktuelle markedssituasjonen.

Slik fôrkvoteordningen etter hvert har fungert, ikke minst på bakgrunn av den nåværende situasjon, kan det stilles spørsmål ved om ordningen fungerer etter hensikten og i henhold til de opprinnelige intensjonene. Vi viser bl.a. til at det, på bakgrunn av spesielle omstendigheter – og etter henstilling fra næringen, ble tillatt fri overføring av ubrukt fôrkvote fra 2001 til 2002 og fra 2002 til 2003. Dette resulterte i at det i tillegg til fôrkvoten for 2003 ble overført totalt ca. 100.000 tonn ubrukt fôr (brutto), men det er et faktum at for eksempel biomasseregelen (maksimalt 780 tonn biomasse pr. konsesjon) medfører at svært mange oppdrettere bare kan bruke deler av sin samlede fôrmengde.

Fôrkvoteordningen kan bidra til å skape uklarhet om det er myndighetene eller de næringsdrivende som har og tar ansvaret for tilpasning av lakseproduksjonen til etterspørselen. Fôrkvoten er en maksimal mulighet, men dette synes ikke alltid å være oppfatningen hos enkeltaktører. På den annen side er det summen av beslutninger tatt av de næringsdrivende som avgjør hvordan totalproduksjonen blir. Den situasjonen næringen nå er i, kan tyde på at fôrkvoteordningen er i ferd med å utspille sin rolle.

Næringen bør derfor på lengre sikt innstille seg på selv å ha og ta ansvaret for markedstilpasning og, eventuelt gjennom en hensiktsmessig organisering, utvikle rutiner for produksjonstilpasning, gitt markedsutviklingen og våre handelspolitiske rammevilkår.

I forbindelse med Europakommisjonens arbeid med avvikling av Lakseavtalen og minsteprisen, signaliserte norske myndigheter overfor EUs handelskommissær at Norge ville videreføre ordningen med fôrkvoter. På denne bakgrunn er det Fiskeridepartementets siktemål at ansvaret for markedstilpasningen skal tilbakeføres til næringen i løpet av noen år.

2. Fastsettelse av fôrkvoter

I det følgende presenteres tre ulike alternativer for fastsettelse av fôrkvoter for 2004 samt 2005 og 2006.

For ett år, dvs. 2004

For to år, dvs. 2004 og 2005

For tre år, dvs. 2004, 2005 og 2006

Alternativ 1 viderefører dagens praksis hvor fôrkvoten fastsettes for ett år. I alternativene 2 og 3 foreslås det fastsettelse for hhv. 2 og 3 år. Alternativene 2 og 3 representerer således en videreutvikling av fôrvoteordningen og det bes derfor om at høringsinstansene vurderer disse alternativene spesielt.

2.1 Alternativ 1

2.1.1 Fôrkvote for 2004

Forslaget går ut på en reduksjon i fôrkvotene for 2004 sammenlignet med inneværende års fôrkvote. Forslaget medfører en reduksjon fra 852 tonn tørrfôr pr. konsesjon til 804 tonn tørrfôr pr. konsesjon for 2004, dvs. en reduksjon på 5,6%.

2.1.2 Ingen overføring av fôr fra ett år til et annet

De siste to årene har Fiskeridepartementet tillatt fri overføring av ubenyttet fôrkvote til det neste året. Dette har medført at i overkant av 100.000 tonn fôr ble overført fra 2002 til 2003. Etter departementets syn vil det avhjelpe dagens vanskelige markedssituasjon at den ubrukte del av denne fôrmengden samt eventuelt ubrukt fôr fra 2003 ikke overføres videre til 2004. Departementet foreslår derfor at det ikke gis adgang til å overføre ubrukt fôr fra 2003 til 2004 samt at det ikke gis adgang til å overføre eventuelt ubrukt fôr fra 2004 til 2005.

2.1.3 Ingen forskuttering av fôr fra 2004 til 2003

Det foreslås videre at det heller ikke gis adgang til forskuttering av fôr i 2003 fra 2004 kvoten eller i 2004 fra en eventuell 2005 kvote.

2.2 Alternativ 2

2.2.1 Fôrkvoter for 2004 og 2005

Alternativ 2 går ut på å fastlegge fôrkvotene for to kalenderår samtidig

som det gis fri adgang til overføring innenfor perioden. Etter departementets vurdering vil dette gjøre oppdretterne bedre i stand til å planlegge sin produksjon ift. markedet.

Med sikte på å redusere tilgjengelig fôr foreslås det videre at det ikke åpnes for overføring av fôr inn og ut av to-års perioden samt at det ikke åpnes for forskuttering av fôr fra en periode til en annen.

2.2.2 Forslag om fôrkvote for 2004 - 2005

Departementet foreslår her ingen økning i den årlige fôrkvoten i perioden 01.01.2004 frem til 31.12.2005.

Dette innebærer at fôrkvoten forblir 852 tonn tørrfôr per normalkonsesjon per år, tilsammen 1704 tonn fôr for perioden 01.01.2004 til 31.12.2005.

2.2.3 Ingen overføring inn og ut av to-års perioden

Det foreslås at det ikke gis adgang til overføring av fôr inn og ut av to-års perioden. Dette innebærer at det ikke vil være anledning til å overføre ubrukt fôr fra 2003 til kvoten for 2004-2005 eller fra 2005 til en eventuell kvote for 2006-2008.

2.2.4 Ingen forskuttering

Det foreslås videre at det ikke gis adgang til å forskuttere fôr fra en periode til en annen. Dette vil medføre at det ikke vil være adgang til å forskuttere fôr i 2003 fra kvoten for 2004-2005. På samme måte vil det heller ikke være adgang til å forskuttere fôr i 2005 fra en eventuell etterfølgende periode.

2.3 Alternativ 3

Fôrkvoter for 2004, 2005 og 2006.

Alternativ 3 er det samme som alternativ 2 men hvor fôrkvotene fastsettes for en tre-års periode i stedet for en to-års periode.

For perioden 01.01.2004 til 31.12.2006 vil fôrkvoten dermed utgjøre 2556 tonn fôr.

Som for alternativ 2 innebærer forslaget at det heller ikke vil være adgang til å overføre fôr fra 2003 til kvoten for 2004-2006 eller overføre fôr fra denne perioden til en eventuell etterfølgende periode. Det vil heller ikke være adgang til å forskuttere fôr i 2003 fra kvoten for 2004-2006 eller i 2006 fra en eventuell etterfølgende periode.

3. Utvidet mulighet til overføring av fôr i særlige tilfeller

Departementet vil videre foreslå å øke muligheten for overføring av ubenyttet fôr i særlige tilfeller etter søknad fra den enkelte konsesjonær. Etter dagens regelverk er det kun tillatt med ekstraordinære overføringer av fôr ved sanering av anlegg etter pålegg fra veterinærmyndighetene i forbindelse med utbrudd av ILA. Slik overføring er dessuten begrenset til 10 tonn tørrfôr pr 1.000 m 3>. Fiskeridepartementet vil foreslå en løsning hvor det vil være opp til Fiskeridirektoratet å vurdere om overføring skal tillates. Det vises i denne sammenheng til de endringer som ble foretatt i desember 2002 i fôrkvoteforskriften § 6 siste ledd og § 6a siste ledd hvor departementet ga mulighet for Fiskeridirektoratet til i særlige tilfeller å tillate engangsoverføring av fôr over fylkesgrenser. Denne dispensasjonsadgangen ble opprinnelig begrenset til sykdomstilfeller, men departementet fant i instruks til Fiskeridirektoratet av 23. juni 2003 det hensiktsmessig også å tillate dispensasjon ved andre forhold som etter sin art og omfang kan medføre like store konsekvenser som alvorlige sykdomsutbrudd. Av instruksen fremgår det bl.a.:

”Vi presiseres at terskelen for å dispensere fortsatt skal være streng jf instruksen av 18. desember 2002, men at det er arten av relevante forhold som utvides. Det vil fortsatt være opp til direktoratet å avgjøre hvor mye fôr som eventuelt skal tillates overført.

…Avgjørende for om det er adgang til å dispensere etter disse bestemmelsene vil være om det foreligger ”særlige tilfeller”. Av sentral betydning for vurderingen om det foreligger et særlig tilfelle, er også om konsesjonæren ikke kan bebreides for det inntrufne eller om konsesjonæren har kunnet verge seg eller avhjelpe situasjonen på annen måte.

…Direktoratet har også reist spørsmål om det skal være adgang til å summere ulike hendelser, herunder også hendelser som i tid avviker fra hverandre. Etter departementets vurdering kan det i enkelte tilfeller være naturlig å se en kjede av enkeltstående hendelser i sammenheng , og vurdere om totalsituasjonen tilsier at det foreligger et ”særskilt tilfelle”. Vurderingstema vil dermed kunne bli om forhold som isolert sett ikke kan sies å utgjøre et ”særskilt tilfelle” samlet sett har skapt en situasjon som kan karakteriseres som ”særskilt” for søker. Det skal med andre ord ikke dispenseres hvis en står overfor en situasjon med mange forhold som nesten kan kvalifiseres som ”særskilte”, og hvor totalbildet heller ikke blir ”særskilt”. Fiskeridepartementet vil videre bemerke at dispensasjonsadgangen ble forskriftsfestet i desember 2002. Det vil derfor være naturlig at de forhold som skal foranledige en dispensasjonsadgang er i tilstrekkelig nærhet i tid til at det vil fremstå som rimelig at dispensasjon gis.

Den dispensasjonsadgang som her foreslås vil i så fall praktiseres ut fra de samme vurderingstemaer som angis i ovennevnte instruks.

4. Endring av fôrkvoteforskriften § 6 og § 6a om krav til fylkestilhørighet

Fôrkvoteforskriften § 6 og § 6 a regulerer adgangen til å tildele felles fôrkvoter eller overføring av fôrkvote mellom konsesjoner. De overføringsmuligheter som ligger inne i ovennevnte bestemmelser er i utgangspunktet knyttet opp mot fylkesgrenser. Fiskeridirektoratet endrer regionstruktur fra og med 1. januar 2004 og departementet foreslår derfor å knytte disse opp mot Fiskeridirektoratets regioner i stedet for fylkesgrensene.

Forutsatt at departementet vedtar den foreslåtte endringen vil det være naturlig at Fiskeridirektoratet vurderer om dette medfører et behov for revisjon av øvrig regelverk.

5. Administrative og økonomiske konsekvenser

Fôrkvoteregimet er en videreføring av et eksisterende system og vil ikke innebære økte administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller fiskeriforvaltningen.

En liberalisering av premissene for overføring av fôrkvote mellom konsesjoner over fylkesgrensene vil kunne føre til at antall søknader for overføring av fôr over fylkesgrensene vil øke og vil således kunne medføre en viss økt arbeidsbelastning for forvaltningen.

6. Høringsfrist

Fiskeridepartementet har besluttet forkortet høring for forslagene. Frist for merknader settes til 4 uker, med høringsfrist onsdag 6. august 2003.

På bakgrunn av høringsuttalelsene vil det bli foretatt en beslutning om fôrkvotene for 2004 og eventuelt de kommende år. Departementet tar sikte på å utforme bestemmelser og merknader til bestemmelsene ut fra mottatte innspill.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
fung. ekspedisjonssjef

Jan-Erik Sverre
førstekonsulent

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

LO v/Fellesforbundet