Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge midlertidige lovhjemler i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2020

Vår ref.: 20/4386

Brevet i PDF

Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge midlertidige lovhjemler i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19.

For det første er det behov for hjemmel til å kunne videreføre bestemmelser i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. For det andre vil det kunne oppstå behov for hjemler for å gjøre enkelte tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende pliktbestemmelser. De midlertidige hjemlene oppheves 1. januar 2021. I høringsnotatet foreslås det at hjemlene forlenges frem til 1. juni 2021.

Det haster med å få lagt frem lovforslaget slik at Stortinget kan få behandlet saken innen utløpet av året. Det må derfor settes kort høringsfrist. Høringsfristen er innen utløpet av tirsdag 20. oktober 2020.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                        Pia Grude
                                                                        seniorrådgiver

Departementene

Barneombudet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den rettsmedisinske kommisjon
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Landets fylkesmenn
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
KS
Landets private sykehus
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spekter
Unio
Virke