Høring - forskrift om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs

Frist for kommentarer settes til 1. juli 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

Høring – Forskrift om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs.

Forskrift 26. juni 2003 nr. 790 om behandling av oppdrettskonsesjoner ved konkurs trådte i kraft 1. juli 2003. Gjennom praktiseringen av forskriften er det avdekket enkelte uklarheter i regelverket. Fiskeridepartementet ønsker også å utvide virkeområdet slik at alle konsesjoner i medhold av oppdretts- og havbeiteloven kan retildeles.

De foreslåtte endringer innebærer at forskriften vil få en noe endret struktur og annen tittel. På denne bakgrunn foreslås det at forskrift 26. juni 2003 nr. 790 om behandling av oppdrettskonsesjoner ved konkurs oppheves og erstattes med ny forskrift om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs.

Sentrale endringer:

Retildeling av konsesjon gjøres avhengig av at det er innhentet midlertidig konsesjon. Midlertidig konsesjon må innhentes innen 15 virkedager regnet fra konkursåpning. Dersom midlertidig konsesjon ikke er innhentet innen denne fristen faller retten til retildeling bort. Forslaget er begrunnet i behovet for rask avklaring på hvem som er ansvarlig for den videre driften av virksomheten etter konkursåpning.

I tillegg til laks- og ørretkonsesjoner som i dag, foreslås det retildeling også av øvrige konsesjoner i medhold av oppdrettsloven samt konsesjoner i medhold av havbeiteloven. Forslaget er i hovedsak begrunnet i at retildeling vil skape forutberegnlighet ved konkurs hos innehavere av slike konsesjoner samt at det ut i fra et forenklingssynspunkt er hensiktsmessig med et enhetlig regelverk. Konsesjoner til forsøk- og forskningsformål og undervisningsformål er nært knyttet til konsesjonsinnehaver og det foreslås derfor et særlig unntak for slike konsesjoner.

All regulering av havbeitekonsesjoner ved konkurs inntas i den nye forskriften.(Se vedlagte endringsforskrift)

Av øvrige presiseringer kan nevnes:

  • Konkurs hos innehaver av konsesjon medfører at konsesjonen faller tilbake til fiskerimyndighetene og at forskriften gir en særlig rett til retildeling.
  • Klargjør hvilken status søknad om konsesjon har ved konkurs samt nærmere regler for hvordan konkursboet kan tre inn i slike søknader.
  • Overdragelse av konsesjon må skje sammen med det vesentligste pantsatte landbruksløsøre.

For øvrig foreslås enkelte mindre endringer samt språklige presiseringer. Det vises i denne sammenheng til vedlagte utkast til forskrift med merknader.

I tillegg foreslås det at gebyret for behandling av søknad om retildeling settes til kr. 2000,- per konsesjon med tilhørende lokaliteter. Se vedlagte forslag til endring av forskrift 21.12.2001 nr. 1597 om innkrevning av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet § 2.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Retildeling av andre konsesjonstyper enn laks og ørret vil gjøre det enklere å videreføre driften av slike virksomheter etter konkurs. Forslaget antas ellers ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

For øvrig vises det til vedlagte forskriftsutkast med merknader. Høringsbrevet med vedlegg er også gjort tilgjengelig på Internett ( http://fid.dep.no).

Frist for kommentarer settes til 1. juli 2004.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Magnor Nerheim
Ekspedisjonssjef

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør


Forskrift om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs.

Fastsatt av Fiskeridepartementet XX.XX 2004 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. §§ 1,3,4,6,7,8 og 14.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for konkurs hos innehaver av konsesjon etter lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite.

For konkurs hos innehaver av konsesjon gitt i medhold av forskrift 20. desember 1985 nr. 2240 om anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøk- og forskningsformål og undervisningsformål, gjelder ikke § 7.

§ 2. Definisjon

Med fiskerimyndighetene menes i denne forskrift Fiskeridirektoratet eller den Fiskeridirektoratet bemyndiger.

§ 3. Bortfall av konsesjon etter konkurs

Konkursåpning hos innehaver av konsesjon medfører at konsesjonen faller tilbake til fiskerimyndighetene.

Ved tilbakelevering av konkursboet til skyldneren med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 136, gjenoppstår skyldnerens rettigheter og plikter etter konsesjonen ved melding til fiskerimyndighetene.

§ 4. Inntreden i søknad om konsesjon

Konkursboet kan ved melding til fiskerimyndighetene innen 15 virkedager etter konkursåpning tre inn i skyldnerens søknad om konsesjon. Dersom konkursboet ikke trer inn i søknaden innen fristen skal søknaden avvises.

§ 5. Ansvar for drift inntil midlertidig konsesjon er innhentet

I perioden fra konkursåpning og frem til midlertidig konsesjon er innhentet, jf. § 6, er konkursboet ansvarlig for drift av oppdrettsvirksomheten. Dersom konkursboet før midlertidig konsesjon er innhentet, velger å abandonere til skyldner eller overføre virksomheten til panthaver, jf. lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs §§ 117 b) og c), overtar skyldner eller panthaver ansvaret for driften. Ansvaret overtas fra melding om abandonering er kommet frem til skyldner eller avtale om overføring til panthaver er inngått.

§ 6. Midlertidig konsesjon

Konkursboet eller den som sitter med rådigheten over anlegget etter abandonering eller overføring til panthaver, jf. lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs §§ 117 b) og c), kan få midlertidig konsesjon av fiskerimyndighetene for drift av virksomheten for en nærmere bestemt tidsperiode.

Midlertidig konsesjon må innhentes innen 15 virkedager etter konkursåpning.

Midlertidig konsesjon skal gis såfremt søker kan dokumentere at driften skal skje i regi av oppdrettsfaglig kompetent driftsansvarlig og vilkår gitt i eller i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. eller lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite er oppfylt. Fiskerimyndighetene kan stille vilkår ved tildeling av midlertidig konsesjon.

Midlertidig konsesjon gis for inntil ett år.

Fiskerimyndighetene plikter å behandle fullstendig søknad om midlertidig konsesjon uten ugrunnet opphold.

Midlertidig konsesjon kan ikke overføres.

§ 7. Retildeling av konsesjon etter konkurs

Fiskerimyndighetene skal etter søknad retildele konsesjonen til den innehaver av midlertidig konsesjon innstiller såfremt denne oppfyller vilkårene gitt i eller i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. eller lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite, og det ikke er i strid med forutsetningene for den opprinnelige tildeling av konsesjonen. Retildelingen omfatter de lokaliteter den opprinnelige konsesjonsinnehaver har klarert og søknad om klarering av lokalitet i tilknytning til konsesjonen.

Konsesjon eller lokalitet skal ikke rettildeles dersom vilkårene for å trekke tilbake konsesjonen foreligger, jf. forskrift 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 29 og forskrift 9. februar 2004 nr. 2004 nr. 366 om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann § 8.

Retildeling må skje innen ett år regnet fra konkursåpningen.

Retildeling av konsesjon gitt i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. kan kun skje sammen med overdragelse av det vesentligste pantsatte løsøre etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 3-9 som er knyttet til drift av konsesjonen. Fiskerimyndighetene kan stille vilkår for retildeling.

Ved konkurs hos konsesjonsinnehaver med flere konsesjoner, kan det innstilles på ulike søkere.

Konkursboet kan innstille maksimalt tre ganger på ny konsesjonsinnehaver. Dersom konsesjonen ikke er retildelt etter dette opphører den.

§ 8. Dispensasjon

Fiskerimyndighetene kan i særlige tilfeller etter søknad dispensere fra denne forskriften.

§ 9. Gebyr

For søknad om midlertidig konsesjon skal det ikke betales gebyr.

For søknad om retildeling av konsesjon etter konkurs skal det betales gebyr, jf. forskrift av 21. desember 2001 nr. 1597 om innkrevning av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

§ 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft XX.XX.XXXX. Fra samme dato oppheves forskrift 26. juni 2003 nr. 790 om behandling av oppdrettskonsesjoner ved konkurs.

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten


Merknader til forskrift av XX. XX. XXXX om behandling av konsesjoner til oppdrett og havbeite ved konkurs

Til § 1 Virkeområde

Til første ledd:

Oppdrettsloven benytter tildels begrepet ”tillatelse” om retten til å drive oppdrett. Tilsvarende brukes begrepet ”løyve” i havbeiteloven. I denne forskrift benyttes konsekvent begrepet ” konsesjon”. Begrepet er valgt fordi dette antas å være i samsvar med den begrepsbruk som i dag er vanlig i havbruksnæringen.

Forskriften gjelder for konsesjon for alle arter oppdrett og havbeite gitt i medhold av oppdrettsloven og havbeiteloven.

Til andre ledd:

Konsesjoner til forsøk- og forskningsformål og undervisningsformål tildeles etter en særskilt vurdering og på særlige vilkår. Dersom innehaver av slik konsesjon går konkurs vil konsesjonen bortfalle og ikke kunne retildeles etter § 7.

Til § 3 Bortfall av konsesjon ved konkurs

Til første ledd:

Med ordlyden ” faller tilbake” menes i denne sammenheng at konsesjonen ved konkurs går tilbake til fiskerimyndighetene inntil den retildeles.

Med konkursåpning i denne forskrift menes tidspunktet for når kjennelse om konkursåpning er avsagt, jf. lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 74.

Til andre ledd:

Melding om tilbakelevering av konkursboet til skyldner i medhold konkursloven § 136, medfører at rettigheter og plikter etter konsesjonen gjenoppstår. Med ” skyldner” menes i denne forskrift konkursdebitor.

Til § 4. Inntreden i søknad om konsesjon

Søknad om konsesjon kan representere en formuesverdi for konkursboet. Konkursboet gis derfor mulighet til å tre inn i slik søknad innen en fastsatt frist på 15 virkedager regnet fra konkursåpning.

Til § 5. Ansvar for drift inntil midlertidig konsesjon er innhentet

I perioden fra konkursåpning og frem til midlertidig konsesjon er innhentet, er det konkursboet som har rådigheten over virksomheten og som derfor også står som ansvarlig for driften. Dersom konkursboet i denne perioden abandonerer anlegget til skyldner eller overfører anlegget til panthaver, jf. konkursloven §§ 117 b og c, overføres også ansvaret for den midlertidige driften til disse.

Til § 6. Midlertidig konsesjon

Til første ledd:

Oppdretts- og havbeitevirksomhet forutsetter konsesjon, jf. oppdrettsloven § 3 første ledd og havbeiteloven § 3 første ledd. Videre drift av oppdretts- eller havbeitevirksomhet etter konkurs forutsetter derfor at konkursboet eller den som sitter med rådigheten over anlegget etter abandonering eller overføring til panthaver, jf. konkursloven §§ 117 b og c, innhenter midlertidig konsesjon fra fiskerimyndighetene. Kun den som sitter med rådigheten etter slik abandonering eller overføring kan tildeles midlertidig konsesjon. Det vises i denne sammenheng til at midlertidig konsesjon ikke kan overføres, jf. sjette ledd.

Der flere panthavere i fellesskap gis midlertidig konsesjon skal det stilles vilkår om at disse står solidarisk ansvarlig for driften.

Fiskerimyndighetene gis i bestemmelsen kompetanse til å gi midlertidig konsesjon.

Det oppstilles ingen begrensning på adgangen til å sette ut nytt materiale under den midlertidige driften. Det samme gjelder utplassering av anlegg samt utsett av materiale i tomt anlegg. Bakgrunnen for dette er at den som driver anlegget med midlertidig konsesjon, selv skal kunne vurdere hvorvidt det skal settes ut nytt materiale i denne perioden slik at virksomheten kan selges som et ”going concern”. Det presiseres at dette ikke innebærer noen plikt til å sette ut nytt materiale, men kun åpner for utsett der den som sitter med rådigheten over anlegget ønsker dette.

Til andre ledd:

Midlertidig konsesjon må innhentes innen 15 virkedager regnet fra kjennelse om åpning av konkurs er avsagt. Fristen oppstilles for raskt å få klarhet i hvem som er ansvarlig for driften av anlegget i perioden for den midlertidige driften. Dersom fristen oversittes faller retten til retildeling bort, jf. forskriften § 7 første ledd.

Dersom midlertidig tillatelse ikke innhentes innen fristen, er videre drift av oppdrettsvirksomhet knyttet til konsesjonen ulovlig. Driften forutsettes i slike tilfeller avviklet. Avvikling av driften medfører opprydningsplikt, jf. forskrift 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 30. Fiskerimyndigheten vil også kunne gi pålegg om opphør av virksomhet og fjerning av anlegg, herunder ilegge tvangsmulkt dersom fristene overskrides, jf. forskrift 12. juli 1989 nr. 551 om tvangsmidler etter kapittel IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., §§ 1, 2 og § 3 første ledd litra b).

Til tredje ledd:

Midlertidig konsesjon skal gis såfremt søker dokumenterer at driften vil skje i regi av kompetent driftsansvarlig og forvaltningen finner det sannsynlig at driften ikke vil skje i strid med henholdsvis oppdrettsloven og havbeiteloven eller forskrifter gitt i medhold av disse lovene. Fiskerimyndigheten kan oppstille krav om flere kompetente driftsansvarlige dersom dette anses nødvendig. Kompetent driftsansvarlig må i alle tilfelle være en fysisk person. Det forutsettes at midlertidig konsesjon skal være kurant å få.

Til § 7 Retildeling av konsesjon etter konkurs

Til første ledd:

Etter bestemmelsen har den som innstilles som ny konsesjonsinnehaver, en stor grad av sikkerhet for retildeling av konsesjonen.

Der midlertidig konsesjon innehas av flere panthavere må disse i fellesskap fremsette innstilling på retildeling av konsesjon.

Den som innstilles som ny konsesjonsinnehaver må søke om retildeling til fiskerimyndighetene. Søknad om retildeling skal innvilges dersom søker oppfyller de krav som stilles til innehaver av konsesjon etter oppdrettsloven eller havbeiteloven. I dette ligger at søker har nødvendig kompetanse, jf. forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 27, og forvaltningen forøvrig finner det sannsynlig at driften ikke vil skje i strid med lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite eller forskrifter gitt i medhold av disse lovene.

Retildeling av konsesjon etter konkurs må videre ikke være i strid med forutsetningene for den opprinnelige tildeling av konsesjonen. Som eksempel kan det her vises til konsesjoner tildelt i medhold av tildelingsforskriftene for 2002, hvor det er oppstilt særlige krav om godkjennelse fra fiskerimyndighetene for frivillig overdragelse innenfor en 10 og 12 års periode. For at det ikke skal være mulig å omgå reglene ved å slå innehaver av konsesjonen konkurs gjelder derfor at det innenfor perioden med særlige omsetningsbegrensninger, skal legges til grunn en lik vurdering ved søknad om retildeling etter konkurs som for søknad om frivillig overdragelse av slike konsesjoner.

Til andre ledd:

Retildelingen omfatter som utgangspunkt den eller de lokaliteter den opprinnelige konsesjonsinnehaver hadde klarert knyttet til den relevante konsesjon før konkursen. Det er dermed normalt ikke nødvendig å klarere lokaliteter for drift av virksomheten etter retildeling. Retildeling kan imidlertid skje også uten rett til lokalitet(ene) der det er hjemmel for det i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Som eksempel kan det her vises til situasjoner der bruk av lokalitetene vil stride mot de ufravikelige vilkårene som oppstilles i oppdrettslovens § 5 eller havbeiteloven § 3 eller at lokalitetene er lokalisert i et område hvor det er oppstilt forbud eller særlige vilkår mot oppdrettsvirksomhet i medhold av oppdrettsloven § 19. I de tilfeller der retildeling ikke omfatter rett til bruk av de lokaliteter som opprinnelig ble klarert i tilknytning til konsesjonen vil det være naturlig at fiskerimyndighetene bistår søker med å finne alternative lokaliteter som er egnede.

Til tredje ledd:

Retildeling må foretas før midlertidig tillatelse utløper, dvs. innen ett år regnet fra kjennelse om konkursåpning er avsagt.

Til fjerde ledd:

Lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite § 8 andre ledd gir hjemmel til å pantsette havbeitekonsesjon. Slik hjemmel finnes ikke i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Ekstern finansiering av oppdrettsvirksomhet sikres derfor normalt gjennom pant i virksomhetens landbruksløsøre, jf. lov 8. februar 1980 nr. 2 § 3-9. Dersom oppdrettskonsesjon skal kunne overdras og retildeles uavhengig av det pantsatte landbruksløsøret vil dette vesentlig kunne svekke verdien av slike pantekrav og på sikt derfor redusere kapitaltilgangen til oppdrettsnæringen. Rett til retildeling av konsesjon som er tildelt i medhold av oppdrettsloven forutsetter derfor at konsesjonen overdras sammen med det vesentligste pantsatte landbruksløsøreaktiva som er knyttet til konsesjonen. Med ” det vesentligste pantsatte” menes i denne forskrift et pantekrav på 75% eller mer av landbruksløsørets verdi på tidspunktet for konkursåpning. Det presiseres at bestemmelsen ikke oppstiller krav om at konsesjonen må overdras sammen med de øvrige pantsatte eiendeler konkursboet måtte ha.

Forskriften har ingen betydning for fordelingen av salgsprovenyet fra overdragelsen av anlegg og konsesjon. Den nærmere fordelingen av dette skjer etter de alminnelige regler i konkurslovgivningen.

Til femte ledd:

Dersom konsesjonsinnehaver som går konkurs har flere konsesjoner kan det innstilles på ulike søkere til konsesjonene. Muligheten til å ”dele opp” virksomheten ved overdragelsen på denne måte, er begrunnet i at det kan være større muligheter for å få avsetning på deler av virksomheten fremfor å måtte selge den eksisterende virksomheten under ett. Dette antas også å øke mulighetene for videre drift etter konkursen.

Til sjette ledd:

Der fiskerimyndighetene ikke finner å kunne retildele konsesjonen, skal konkursboet innstille en ny søker som skal underlegges den samme form for prøving. Det kan maksimalt innstilles ny konsesjonsinnehaver tre ganger per konsesjon. Dersom fiskerimyndighetene ikke finner å kunne retildele konsesjonen til noen av disse, opphører konsesjonen å eksistere, dvs. at konsesjonen ikke lenger er mulig å retildele. Innehaver av midlertidig konsesjon mister således retten til å innstille på retildeling av konsesjonen og dermed også verdien et eventuelt fremtidig salg av konsesjonen måtte innbringe.

Til § 8 Dispensasjon

Fiskerimyndighetene kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Det forutsettes at dispensasjonsadgangen skal praktiseres strengt.

Til § 9 Gebyr

Til første ledd:

For søknad om midlertidig konsesjon vil det ikke bli tatt gebyr. Dette er et unntak fra hovedregelen i gebyrforskriften § 2 første ledd.

Til andre ledd:

For søknader om retildeling av konsesjon vil det i medhold av gebyrforskriften § 2 tredje ledd bli tatt et gebyr på kr. 2 000,- per konsesjon med tilhørende lokaliteter. Gebyret skal innbetales samtidig med at søknad sendes inn. Manglende dokumentasjon på innbetaling av gebyr vil innebære at søknaden ikke blir behandlet.

Til § 10 Ikrafttredelse

Forskriften vil tre i kraft fra den XX.XX. 2004. Fra samme dato oppheves forskrift 26. juni 2003 nr. 790 om behandling av oppdrettskonsesjoner ved konkurs.


Forskrift om endring av forskrift 21.12.2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet

Fastsatt av Fiskeridepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 14 og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite § 17.

I Forskrift 21. 12. 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet gjøre følgende endringer:

§ 2 tredje og fjerde ledd oppheves.

Nytt § 2 tredje ledd:

For søknad som gjelder retildeling av konsesjon i medhold av forskrift XX.XX.XXXX nr. XXXX om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs § 7 skal det betales et gebyr på kroner 2.000.- per konsesjon med tilhørende lokaliteter.

Nåvrende femte ledd blir nytt tredje ledd.

Forskriften trer i kraft straks.


Forskrift om endring av forskrift 28.08.2003 nr. 1110 om havbeite

Fastsatt av Fiskeridepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite § 18.

I Forskrift 28.08.2003 nr. 1110 om havbeite gjøres følgende endringer:

Ny tittel på § 13: Overføring og pant

§ 13 andre, tredje og fjerde ledd oppheves.

Forskriften trer i kraft straks.