Høring - Forskrift om bruk av derivater i forsikring

Høringsfrist: 24. mai 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5226 - 99/1369 FM InA

27.2.2001

Vedlagt er utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring, med tilhørende utkast til forskrift, utarbeidet av Kredittilsynet. Forskriftsutkastet inneholder forslag til nærmere regler om forsikringsselskapers og pensjonskassers bruk av derivater. Vedlagt følger også utkast til forskrift vedrørende forsikringsselskapers og pensjonskassers adgang til å inngå gjenkjøpsavtaler. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet etter henvendelse fra departementet. Bruk av gjenkjøpsavtaler er foreslått regulert i derivatforskriften.

Finansdepartementet ber om merknader til forskriftsutkastet innen 24. mai 2001. Høringsinstansene bes særskilt vurdere behovet for Kredittilsynets forslag om adgang til i ”særlige tilfeller” å benytte unoterte papirer og foreta arbitrasjevirksomhet, jf. §§ 7 og 8 i forskriftsutkastet, samt hvordan en slik ev. adgang hensiktsmessig kan avgrenses.

Høringsuttalelser som overskrider to maskinskrevne sider bes også sendt på diskett, eventuelt til e-postadresse Arkiv.Postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg