Høring - Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Høringsfristen: 22. juni 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfristen er 22. juni 2002.

Høringsuttalelser sendes til:

Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Fastsatt av Helsedepartementet (dato) med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 7, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 16, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 a, lov 3. juni 1983 nr. 54 § 1-3 a og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 og de virksomheter som er pålagt slik plikt etter lov om sosiale tjenester § 2-1.

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Internkontroll - den kontrollen en virksomhet fører med seg selv med hensyn til å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter overholdes.

Internkontrollsystem - systematiske tiltak, beskrevet i administrative prosedyrer, som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Systemrevisjon - systematisk granskning av virksomhet for å fastslå at internkontrollaktivitetene og resultatene av den stemmer overens med internkontrollsystemet, og at internkontrollaktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål.

Avvik – mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

§ 4. Innholdet i internkontrollsystemet og internkontrollen

Internkontrollsystemet og internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for at de deler av sosial- og helselovgivningen som gjelder for den aktuelle virksomhet blir etterlevd.

Kravet til internkontroll og internkontrollsystem innebærer at den/de ansvarlige i virksomheten som et minimum skal:

  • beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder hvordan virksomheten er organisert og hvem som er daglig leder av virksomheten,
  • sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om sosial- og helselovgivningens krav til virksomheten,
  • sørge for tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter hos de ansatte, innenfor det aktuelle fagfeltet og om virksomhetens internkontroll, slik at virksomheten kan drives forsvarlig,
  • skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Planlegge og iverksette tiltak for å forebygge avvikshendelser på disse områdene,
  • utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å ivareta systematisk styring med virksomhetens aktiviteter, herunder innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter og følge opp at tiltak etterleves og føre kontroll med resultatene.

§ 5. Dokumentasjon

Resultatene av internkontrollen skal dokumenteres i de administrative prose-dyrene i det omfang den/de ansvarlige for virksomheten finner det nødvendig for å sikre kunnskap om virksomhetens internkontroll.

De administrative prosedyrene skal til enhver tid være oppdaterte, tilgjengelige og i samsvar med de til enhver tid fastsatte krav gitt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

§ 6. Ikrafttredelse

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bioteknologinemda

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Det norske Diakonforbund

FarmasiForbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flerfaglig FellesOrganisasjon
Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund

Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges ambulanseforbund
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske forening
Norges Juristforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Bioingeniørforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forening for ernæring og dietikk
Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer
Norsk forskerforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk ortopedisk forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske helsesekretærforbund
Norske ortopediingeniørers forening
Norsk pasientforening
Næringslivets hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Riksrevisjonen
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samfunnsviternes Fagforening
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Servicenæringens hovedorganisasjon
Skolenes Landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens helsetilsyn
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sykepleierenes Faggruppe i Alternativ medisin

Teknologirådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen