Høring — Forskrift om medlemskap i det norske banksikringsfondet for filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat

Resultat: Forskrift av 6.7.2005 om medlemskap i det norske banksikringsfondet for filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. oktober 2004
  • Høringsuttalelser blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1601 FM JTO

02.07.2004

Forskrift om medlemskap i det norske banksikringsfondet for filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat og utkast til forskrift om ovennevnte utarbeidet av Kredittilsynet 23. juni 2004, jf. vedlagte kopi.

Norske banker er pliktige medlemmer av banksikringsfondet. Utkastet til forskrift om medlemskap for EØS-filialer regulerer en rett, men ikke plikt, til medlemskap. Departementet ber hørings­instansene vurdere om man bør forskriftsfeste regler for inn- og utmelding som bidrar til å opprettholde en viss stabilitet i medlemstilknytningen.

Finansdepartementet ber om merknader innen 1. oktober 2004. Uttalelser som overstiger én side, bes i tillegg oversendt elektronisk til jantomas.owe@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
OBOS
Sparebankforeningen

Til toppen