Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt

Resultat: Forskrift av 18. desember 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5241 SA AKR/GHL

25 .7.2000

Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nærmere regler for reduksjon i tonnasjeskatt på grunnlag av fartøyets miljøstandard.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med skatteopplegget for 2000. I skatteopplegget for 2000 ble satsene for tonnasjeskatt doblet i forhold til de satsene som gjaldt for 1999. Samtidig ble det foreslått at tonnasjeskatten skal kunne differensieres på grunnlag av fartøyets miljøstandard, og slik at fartøy med høyeste miljøstandard skal oppnå reduksjon på 25 pst. i forhold til de generelle satsene for 2000.

Om bakgrunnen for forslaget vises til St.prp. nr. 1 og Budsjett Innst. S. nr. 1 for 1999-2000, Ot.prp. nr. 1 og Innst. O. nr. 12 for 1999-2000 samt høringsbrev av 29. juni 2000 fra Sjøfartsdirektoratet.

Det foreslås at reglene for etablering og opprettholdelse av miljødeklarasjonen nedfelles i forskriften til Sjøfartsdirektoratet, som er sendt høringsinstansene 29. juni 2000. Der gis regler om hvilke fartøy ordningen skal omfatte og hvilke subjekter som skal kunne forestå miljødeklarasjon av fartøy. Det skal kunne etableres miljødeklarasjon for alle fartøy som omfattes av den særlige rederiskatteordningen. Etter Sjøfartsdirektoratets forskriftsutkast skal kompetansen til å deklarere fartøyet tilligge rederen, dvs. eier eller eventuelt den som er driftsansvarlig for fartøyet, jf. Sjøfartsdirektoratets utkast til forskrift § 3 jf. § 2. Dette er en nærliggende løsning, blant annet fordi det på sikt kan bli aktuelt å benytte miljødeklarasjonen som grunnlag for å differensiere andre avgifter som påløper på fartøyet. Løsningen innebærer imidlertid at skattyter ikke alltid selv kan forestå miljødeklarasjon av fartøyet; i enkelte tilfeller må han sikre seg at eieren eller den driftsansvarlige deklarerer fartøyet for at han skal oppnå en reduksjon i tonnasjeskatten.

Finansdepartementet har vurdert om det bør innføres en selvstendig rett for skattesubjektet til å deklarere fartøyet i stedet for eller i tillegg til reder (eier/driftsavsvarlig). En finner ikke å kunne tilrå dette blant annet fordi det vil bidra til å komplisere registerføringen mv. Det antas for øvrig at det som regel vil være kurant å få enten eier eller driftsansvarlig til å medvirke til å deklarere fartøyet.

I nærværende forskrift foreslås regler for beregning av reduksjon i tonnasjeskatten og krav til dokumentasjon overfor ligningsmyndighetene. Skattyter skal ved levering av selvangivelsen kunne fremme krav om reduksjon i tonnasjeskatt for den periode det har vært registrert gyldig miljødeklarasjon for fartøyet, jf. utkast til forskrift § 8-16-11. Miljøfaktor fastsettes i henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift i intervallet fra 0 til 10 med to desimaler. Det foreslås en reduksjon i tonnasjeskatten med 2,5 pst. for hvert nivå (faktor) på miljøskalaen. Det vises til utkast til forskrift § 8-16-13, hvor det blant annet fremgår at en miljøfaktor i intervallet 9-10 gir rett til 25 pst. reduksjon.

Det følger av Sjøfartsdirektoratets forskrift at Sjøfartsdirektoratet registrerer miljødeklarasjon og er gitt kompetanse til å fatte vedtak om ugyldighet mv. Enkeltvedtak kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. utkast til Sjøfartsdirektoratets forskrift § 9. Det legges til grunn at tonnasjeskattesubjektet vil ha klagerett etter denne bestemmelse også når fartøyet er deklarert av et annet subjekt. I slike tilfeller vil det kunne være noe tilfeldig om tonnasjeskattesubjektet blir underrettet om vedtaket. I utkast til § 8-16-12 tredje ledd foreslås at tonnasjeskatte- subjektet i slike tilfelle skal ha rett til å påklage vedtaket til Miljøverndepartementet innenfor fristen som følger av ligningsloven § 9-2.

Ved ligningen legges den til enhver tid gyldig registrerte faktor til grunn for beregning av reduksjonen i tonnasjeskatten, jf. utkast til forskrift § 8-16-12 første ledd.

En miljødeklarasjon blir ugyldig blant annet når fartøyet skifter reder, jf utkast til § 6 nr. 1 jf. § 2 i utkastet til forskrift fra Sjøfartsdirektoratet. Reduksjon i tonnasjeskatten forutsetter en gyldig miljødeklarasjon. Ved ugyldighet som inntrer på grunn av et rederskifte foreslås det imidlertid at skattyteren kan få reduksjon i tonnasjeskatten inntil 2 måneder etter rederskiftet dersom det innen denne tid er registrert ny miljødeklarasjon for fartøyet.

Det foreslås at kopi av bekreftet registrert miljødeklarasjon skal vedlegges selvangivelsen det første året skattyter krever reduksjon i tonnasjeskatten, og at det ved selvangivelsen for senere år skal vedlegges bekreftet kopi av eventuell ny registrert miljødeklarasjon for fartøyet.

Det har vært Stortingets forutsetning at tonnasjeskatten skal gjøres til gjenstand for miljødifferensiering fra og med inntektsåret 2000. Det foreslås derfor en overgangsregel for 2000 om at skattyter kan få redusert tonnasjeskatten for hele inntektsåret 2000 på grunnlag av den miljøfaktor som er registrert for fartøyet per 31. desember 2000.

Departementet ber om merknader til endringsutkastet innen 26. oktober 2000.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.

ekspedisjonssjef

Ruth Didriksen

avdelingsdirektør

Vedlegg