Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2005

Høringsfrist: 14.09.2005

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref 200501609

Dato

17.06.2005

Høring. Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskriminerings­ombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt endringer i påtaleinstruksen kap. 5.

1. Forslag til forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskriminerings­nemnda, vedlegg 2.

Forslaget er utarbeidet med hjemmel i lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) §§ 8 og 16.

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda ventes å tre i virksomhet fra 1. januar 2006. Ombudet skal håndheve likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og diskrimineringsforbudene i boliglovene, påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskriminerings­konvensjon og ivareta pådriveroppgaver som skal bidra til økt likestilling og likebehandling. Nemnda skal behandle klager over ombudets uttalelser og vedtak i enkeltsaker.

Forskriftsutkastet inneholder for det første et mandat for Likestillings- og diskrimineringsombudet med vekt på en utdypning av ombudets kompetanse- og pådriverfunksjon. Denne funksjonen er beskrevet i forskriftsutkastet § 1, som formulerer seks hovedoppgaver i samsvar med beskrivelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudets kompetanse- og pådriverrolle i Ot. prp. nr. 34 (2004-2005); pådriverarbeid, holdnings- og atferdspåvirkning, støtte og veiledning, veiledningstjeneste om etnisk mangfold i arbeidslivet, kompetansefunksjon og forumsfunksjon.

For det andre inneholder forskriftsutkastet utfyllende regler om organisering og virksomhet. Hovedlinjene i ombudets og nemndas organisering og organenes rettslige kompetanse som lovhåndhever er ellers beskrevet i diskrimineringsombudsloven, og saksbehandlingen følger i hovedsak forvaltningsloven. Det har imidlertid særlig vært nødvendig med utfyllende regler for nemndas organisering og virksomhet, da forvaltningslovens regler ikke er dekkende for nemnder.

Da Likestillings- og diskrimineringsombudets og Likestillings- og diskrimineringsnemndas organisering og saksbehandlingsregler langt på vei er utformet etter modell av reglene for det eksisterende Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling, har forskriftsutkastet tatt utgangspunkt i forskriften om organisasjon og virksomhet for disse organene, jf. forskrift av 15. mars 1979 nr. 2.

I forskriftsutkastet har departementet lagt vekt på å unngå gjentakelser av lovtekst fra diskrimineringsombudsloven og forvaltningsloven, men heller søkt å innarbeide henvisninger til relevante lovbestemmelser i kommentarene til de enkelte paragrafer. Disse kommentarene tenkes å inngå sammen med forskriftsteksten i et rundskriv om forskriften.

Av bestemmelser som høringsinstansen bes merke seg, er blant annet § 2 om ombudets veiledningsplikt. På saksområder som ligger tett opp til ombudets ansvarsområder, har ombudet en veiledningsplikt som strekker seg noe lenger enn veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11. Dette kan bl.a. være bistand til politianmeldelser i forbindelse med rasistisk motivert kriminalitet eller bistand til å søke om fri sakførsel til erstatnings- eller oppreisningssøksmål i diskrimineringssaker.

Ellers kan høringsinstansene merke seg at nemnda - i motsetning til eksisterende Klagenemnd for likestilling - får et eget sekretariat som skal ivareta noen av de oppgaver som Likestillingsombudet i dag ivaretar for Klagenemnda for likestilling, herunder arbeidsoppgaver relatert til tvangsmulkt, som er et nytt virkemiddel innført for å styrke etterlevelsen av nemndas vedtak, jf. diskrimineringsombudsloven § 8.

Videre kan det bemerkes at departementet foreslår å ikke videreføre § 29 i forskriften for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling vedrørende dekning av sakskostnader for partene der ombudet har brakt saken inn for nemnda. Dels har departementet lagt vekt på at denne bestemmelsen har hatt liten betydning i praksis, da det er partene – og svært sjelden ombudet – som bringer saker inn for nemnda. Men først og fremst har en lagt vekt på at Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda er utformet med den hensikt å være et lavterskeltilbud der en kan få prøvet sin sak uten bruk av advokat eller andre kostnadsdrivende virkemidler, og således ikke vil pådra seg sakskostnader. For øvrig vil forvaltningsloven § 36 om dekning av sakskostnader ved klage komme til anvendelse der partene klager til nemnda over hastevedtak fattet av ombudet med hjemmel i diskrimineringsombudsloven § 4.

Ot. prp. nr. 34 (2004-2005) om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) kan leses på http://odin.dep.no/repub/04-05/otprp/34/

2. Forslag om endringer i påtaleinstruksen kap. 5

Justisdepartementet foreslår endringer påtaleinstruksen kap. 5. Endringene er nødvendige for å pålegge politiet en plikt til utlevering av opplysninger til det nyopprettede Likestillings- og diskrimineringsombudet for å samordne saksbehandlingen i disse etatene. Det foreslås gitt en ny bestemmelse § 5-15 som regulerer dette. Bakgrunnen for forslaget fremgår av Ot.prp. 33 (2004-2005) om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion m.v. (diskrimineringsloven) kap. 13.7 under overskriften "Håndheving og påtale" på side 163 – 164.

Som omtalt spesielt i annen spalte siste avsnitt på side 163 og første spalte på side 164, er det nødvendig med utlevering av opplysninger for å samordne saksbehandlingen slik at dobbeltbehandling unngås. Justisdepartementet finner imidlertid ikke at det er nødvendig med en rutinemessig utlevering av opplysninger. Det er et grunnleggende prinsipp i alminnelig personvernlovgivning at behandling av personopplysninger, herunder utlevering, kun skal finne sted når dette er nødvendig ut fra et nærmere bestemt formål. Når det spesielt gjelder utlevering av opplysninger fra politiet til andre offentlige organer i deres interesse, setter også EMK artikkel 8 og politirekommandasjonen grenser for lovgiverens adgang til å gjøre unntak fra taushetsplikten. Som foreslått i ny § 5-15 skal en utlevering av opplysninger på denne bakgrunn kun finne sted etter henvendelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet når formålet er å samordne saksbehandlingen. Med dette tas det særlig sikte på å unngå unødig dobbeltbehandling. Det forutsettes at Likestillings- og diskrimineringsombudet i sin henvendelse opplyser navn på partene, samt tid og sted for handling mv. Dette for å sikre at opplysningsplikten ikke går lengre enn formålet tilsier.

For at politiet skal kunne pålegges en plikt til utlevering av opplysninger i slike tilfeller og med slikt formål som nevnt over, må det gjøres unntak for taushetspliktbestemmelsene i straffeprosesslovens annen del kapittel 6. Hjemmelen for Kongen til å gjøre unntak fra taushetsplikten følger av straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 8.

Justisdepartementet foreslår etter dette følgende endringer i påtaleinstruksen:

I. § 5-15 skal lyde:

§ 5-15. Politiets plikt til på anmodning å gi likestillings- og diskrimineringsombudet opplysninger om etterforskning for å samordne saksbehandlingen

På henvendelse fra likestillings- og diskrimineringsombudet om enkeltsaker skal politiet gi opplysninger om det er åpnet etterforsking for forhold som kan innebære brudd på diskrimineringsloven. Opplysningsplikten gjelder også utfallet av saken hvis det er kjent når henvendelsen behandles.

II. Gjeldende § 5-15 blir § 5-16.

* * *

Liste over høringsinstansene følger vedlagt, vedlegg 1. Instansene bes vurdere om hørings­forslaget bør forelegges for eventuelle underordnede organer.

Uttalelse til forslaget til forskriften bes sendt Barne- og familiedepartementet, Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO eller postmottak@bfd.dep.noinnen 14. september 2005.

Uttalelse til forslaget til endring i påtaleinstruksen bes sendt Justisdepartementet v/Line Vebø, Postboks 8005 Dep., 0030 OSLO eller line.vebo@jd.dep.no merket ref. nr. 2004/09236 innen 14. september 2005.

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)
ekspedisjonssjef

Knut Fosli
avdelingsdirektør

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Aetat Arbeidsdirektoratet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Arbeidsretten

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Husbanken

Husleietvistutvalget

Høyesterett

Klagenemnda for likestilling

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rikstrygdeverket

Sametinget

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokaten

Statskonsult

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda (UNE)

Bispedømmene

Bispemøtet

Buddhistforbundet

Den Evangelisk Lutherske frikirke

Den katolske kirke i Midt-Norge/Trondheim stift

Den katolske menighet i Nord-Norge

Den norske kirke/Mellomkirkelig råd

Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn

Det mosaiske trossamfunn., Oslo

Det mosaiske trossamfunn, Trondheim

Det norske Baptistsamfunn

Det norske misjonsforbund

Filadelfia-menigheten, Vennesla

Filadelfia-menigheten, Kristiansand

Human-Etisk forbund

Islamsk råd

Jehovas Vitner

Kirkerådet

Menigheten i Filadelfia

Metodistkirken i Norge

Norges Frikirkeråd

Norges Kristne Råd

Oslo katolske bispedømme

Oslo kristne senter

Pinsemenigheten Betel i Trondheim

Pinsemenigheten Filadelfia i Drammen

Pinsemenigheten i Evangeliehuset

Pinsemenigheten Salen Halden

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk kirkeråd

Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union

World Islamic Mission

Åsatrufelleskapet

FAFO

IMER-Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for samfunnsforskning

Kilden

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Nordisk samisk institutt

Norges Byggforskningsinstitutt

Norges forskningsråd

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Institutt for medier og kommunikasjon
  • Institutt for offentlig rett
  • Norsk senter for menneskerettigheter
  • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Universitetet i Tromsø

  • Juridisk fakultet
  • Senter for samiske studier

Universitetet i Trondheim

SINTEF IFIM

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Rød Valgallianse

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Fagforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Kirkeansattes arbeidstakerorganisasjon

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Norges rederiforbund

Norsk helse- og sosialforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kommuneforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Teater- og orkesterforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

Sentralorganisasjonens Tjenestemannslag

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Ukepressens arbeidsgiverforening

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Afrikan Youth in Norway

Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner

Albansk islamsk kultursenter

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arktisk urfolks kvinnenettverk

Asker og Bærum Boligbyggelag

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Bouza Ealahus Searvi

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Den norske Helsingforskomité

Den Islamske forening i Bergen

Den Tyrkiske Islamske Union

Diakonhjemmets internasjonale senter

Elevorganisasjonen i Norge

Europeisk Kvinneunion

Flyktningerådet

FN-sambandet i Norge

FOKUS - forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Foreningen 2 foreldre

Foreningen Finnskogen

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen Forn Sed

Forsvarsgruppen av 1977

Forum for offentlig informasjon

Fredrikkes Hage

FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Human Rights Service

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge AS

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institusjonen Fritt Ord

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS)

International Romani Union

Islamsk kvinnegruppe i Norge

Islamic Cultural center Norway

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JUSS-BUSS, Innvandrergruppa

Jussformidlingen i Bergen

Juss-hjelpa i Midt-Norge

Juss-hjelpa i Nord-Norge

KIM - Kvinner i mannsyrker

Kirkens Familievern

Kommunale boligadministrasjoners Landsråd

Kontoret for fri rettshjelp

Krise- og rådgivningstelefonen for menn

Krisesentersekretariatet

Kristent interkulturelt arbeid (KIA)

KROM, Norsk forening for kriminalreform

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitet Nord

Kvinneuniversitetet på Løten

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsforeningen for Voldsofre

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Leieboerforeningen i Oslo

Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen

Menneskerettighetsalliansen

MIRA-ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål

Nordisk Romaniråd, Avd Norge

Nordisk Sameråd

Nordisk samisk institutt

Nordisk samisk kvinneorganisasjon

Norges blindeforbund

Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forum for ytringsfrihet

Norsk huseierforbund

Norsk krisesenterforbund

Norsk kvinneforbund

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Rikskringkasting

Norsk studentunion

Norsk Telegrambyrå

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Kveners Forbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonenes Fellesråd

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pakistansk Studentsamfunn

Primærmedisinsk verksted (PMV)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettshjelpkontoret Indre Finnmark

Rettspolitisk forening

Roma Folkets Kommisjonsråd i Norge

Romanifolkets Landsforening

Romani Interesse Organisasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsutvalget (8 organer for funksjonshemmede)

Samenes Landsforbund

Samisk KvinneForum

Selvhjelp for flyktninger og innvandrere

Senter for seniorpolitikk

Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon

Somalisk Velferdsforening

SOS-rasisme

Skogsfinske interesser i Norge

Stiftelsen Roma

Voksne for barn

OBOS


Aetat
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og sosialdepartementet
Barneombudet
Borgerrettsstiftelsen
Datatilsynet - ingen merknader
Den norske kirke - ingen merknader
Den Norske kirke/Kirkerådet/Mellom kirkelig råd/Samisk kirkelig råd
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon - ingen merknader
Forbrukerombudet
Foreningen 2 foreldre
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Oslo og Akershus- ingen merknader
Handel og servicenæringens hovedorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader
Husbanken - ingen merknader
Høyesteretts kontor – ingen merknader
Innovasjon Norge – ingen merknader
Justisdepartementet
Klagenemnda for likestilling
Kontaktutvalget mellom innvandrer og myndigheter
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kommunikasjonsforeningen - ingen merknader
Kvinneuniversitetet
Kvinneuniversitetet Nord
Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret2 merknader
LO i Norge
Mangfold i arbeidslivet
Menneskerettsalliansen
Miljødepartementet - ingen merknader
Moderniseringsdepartementet
NITO
Nordland fylkeskommune
Norges Handikapforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk kvinnesaksforening
Norsk presseforbund
Norsk Studentunion
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nærings- og handelsdepartementet - ingen merknader
Næringslivets hovedorgansisasjon
OBOS
Olje- og energidepartementet - ingen merknader
Politidirektoratet
Riksadvokaten - ingen merknader
Rikstrygdeverket
Rogaland fylkeskommune - ingen merknader
Samferdselsdepartementet - ingen merknader
Senter for senior politikk
Senter mot etnisk diskriminering
Skien kommune- ingen merknader
Sola kommune
Sosial- og helsedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
SSB i Oslo – ingen merknader
Syvendedags adventistsamfunn
Trondheim kommune
Union
Utdanningsforbundet
Utdannings- og forskningsdepartementet - ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Utlendingsdirektoratet
Vefsn kommune
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen