Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2018

Vår ref.: 18/5498

Høyring - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Gjeldande forskrift for 2018 er publisert på Lovdata, sjå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2288. Forslaget til tilbakebetalingsforskrift for 2019 byggjer på gjeldande forskrift for 2018, og det vedlagde høyringsnotatet inneheld omtale av dei føresegnene der departementet foreslår endringar i 2019. Justering av satsar og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjord på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje med som ein del av høyringa.


Høyringsutkastet er basert på forslag som er omtalte i framlegg til statsbudsjett for 2019, jf. Prop. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. Det er berre eit forslag til realitetsendring i tilbakebetalingsforskrifta. Dette gjeldar å utvide ordninga for sletting av gjeld ved kombinasjon av visse lærarutdanningar til også å gjelde lektorutdanning samt innlemme kvensk språk.

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2019, og ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2018. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månader, som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 5. desember 2018.


Departementet ber om at svar på høyringsforslaget blir sende elektronisk, helst gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar som ein i denne saka finn på:www.regjeringen.no/id2616563.Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publiserte på den same nettstaden. På denne nettstaden finn ein òg høyringsdokumenta frå departementet i saka. Alternativt kan høyringssvaret sendast til postmottak@kd.dep.no


Med helsing


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                 Erin Nordal
                                                                                 rådgjevar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

Akademikerforbundet
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Beverage Academy AS
Bibliotekarforbundet
Bjørknes høyskole
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Designinstituttet
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
Econa
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Emergence School of Leadership
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Folkeuniversitetets helsefagskole
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forsvarsdepartementet
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offisersskole AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hordaland helsefagskole
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Karmsund videregående skole
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst og Design College
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Levanger Fagskole
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lofoten maritime fagskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
Lærernes Yrkesforbund
Lærernes Yrkesforbund
Menighetsbibelskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Naturviterne
NKI AS
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interiørskole AS
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff Fagskole AS
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Fotofagskole
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk Hestesenter
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk jernbaneskole
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Parat
Pilot Flight Academy AS
Presteforeningen
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
STAFO
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stavanger offshore tekniske skole
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Sørlandets fagskole
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Troms fylkeskommune
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
UNINETT AS
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelige høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ytre Namdal fagskole
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole