Høring — forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007—2008

Høringsfrist: 18.01.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2007

  • Høringsfrist: 18.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007–2008 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. februar 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604373

18.10.2006

Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007–2008

Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om tildeling av utdanningsstøtte på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2006–2007 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2007–2008. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2006–2007 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider:
www.lanekassen.no.

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007), som ble lagt fram 6. oktober. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen. For justeringen av inntekts- og formuesgrensen for foreldre til elever i ordinær videregående opplæring vil historisk lønnsvekst for 2005 (3,3 pst) bli lagt til grunn. For justering av inntektsgrenser for elever og studenter i høyere utdanning m.m, vil prosentsatser for forventet lønnsvekst i 2006 (3,75 pst) og 2007 (4,5 pst) bli lagt til grunn. I tillegg vil alle støttesatser bli prisjustert med 1, 75 pst. Som eksempel kan nevnes at ny basisstøtte gjennom Lånekassen blir 8290 kroner per måned, mot 8140 kroner i dagens forskrifter.

De fleste av endringsforslagene er av såkalt regelteknisk karakter.
Av materielle endringer er det forslaget om et ikke-behovsprøvd stipend til delvis dekning av læremidler, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007), som innebærer den største endringen.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007–2008 vil tre i kraft 15. august 2007. Forskriften vil bli fastsatt i slutten av februar måned 2007.

Høringsfristen settes til torsdag 18. januar 2007.

Med hilsen

Bente Fagerli (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ida Andrén
rådgiver

Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsdokument

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Friskoleorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Likestillingsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for private høyskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Norsk studentunion
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studentenes landsforbund
Studentrettshjelpstiltakene
Studentsamskipnadene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.


Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:

ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barne- og likestillingsdepartementet

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Einar Granum Kunstfagskole

Elevorganisasjonen

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet Finnmark Troms

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet

Forum for fagskoler - Abelia

Forum for Kunstfaglig Utdanning

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vestfold

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Volda

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøverndepartementet

Nettverk for private høyskoler

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges forskningsråd

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning

Norsk Studentunion

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Samisk høgskole

Sivilombudsmannen

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Synshemmede Akademikeres Forening

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo - Studentparlamentet

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Voksenopplæringsforbundet

Til toppen