Høring — forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utenlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/948 SA GHD/rla

16.12.04

Høring – forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utenlandet

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Høringsinstansene bes komme med sine innspill innen 9. februar 2005. Høringsinstansene bes vurdere behovet, samt sørge for eventuell foreleggelse av høringsbrevet til underliggende etater/enheter.

Innspill til høringen kan sendes elektronisk eller per post til Finansdepartementet eller Landbruks- og matdepartementet, på følgende adresser:

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Utkast til forskrift kan du lese her (PDF-format)

Utenriksdepartementet
Pb. 8114 Dep.
0032 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet
Pb. 8014 Dep.
0030 Oslo

Moderniseringsdepartementet
Pb. 8004 Dep.
0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet
Pb. 8019 Dep.
0030 Oslo

Justisdepartementet
Pb. 8005 Dep
0030 Oslo

Statens landbruksforvaltning
Pb. 8140 Dep
0033 Oslo

Toll- og avgiftsdirektoratet
Pb. 8122 Dep.
0032 Oslo

Konkurransetilsynet
Pb. 8132 Dep.
0033 Oslo

Forbrukerrådet
Pb. 4594 Nydalen
0404 Oslo

Sivilombudsmannen
Pb. 3 Sentrum
0101 Oslo

Logistikk og transportindustriens landsforening
Pb. 5489 Majorstua
0305 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon
Pb. 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgt. 11
0181 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Brugt. 19
0134 Oslo

Akademikerne
Akersgt. 16
0158 Oslo

HOFF Norske Potetindustrier
Postboks 110
2801 Gjøvik

Handelsmøllenes Forening
Pb. 5472 Majorstua
0305 Oslo

Norske Felleskjøp
Pb.9237 Grønland
0134 Oslo

Norkorn
Fred Olsensgt. 6
0152 Oslo

Norges Bondelag
Pb. 9354 Grønland
0135 Oslo

Norsk- Bonde og Småbrukarlag
Øvre Vollgt. 9
0158 Oslo

Konservesfabrikkenes Landsforening
Haakon VIIs gate 5
0161 Oslo

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Drammensveien 30
0255 Oslo

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Pb. 5472 Majorstua
0305 Oslo

Kjøttindustriens Fellesforening
Pb. 5469 Majorstua
0305 Oslo

COOP Norge
Pb. 1173
0107 Oslo

Norsk Landbrukssamvirke
Pb. 9347 Grønland
0135 Oslo

TINE BA
Christian Frederiks plass, Postboks 25
0051 Oslo

Prior Norge BA
Sandakervn. 104 B
0484 OSLO

Norges Colonialgrossisters Forbund
Prinsens gt. 1
0152 Oslo

Kjøttbransjens Landsforbund
Pb. 360 Økern
0603 OSLO

Norsk Kjøtt BA
Pb. 6279 Etterstad
0513 OSLO

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Pb. 157 Økern
0509 Oslo

Norsk Gartnerforbund
Schweigaardsgate 34 F
0191 Oslo