Høring-forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2010

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

Høring – forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)
Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften). Utkast til forskriftstekst og merknader til de enkelte bestemmelsene følger vedlagt.

Utkastet til ny forskrift er en oppfølging av lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.) som ble vedtatt i 2009, jf Ot. prp. nr. 66 (2009-2009). I proposisjonen ble det forutsatt at nærmere forskrifter skal utarbeides før utleie kan finne sted. I tråd med denne forutsetningen er beslutning om ikrafttredelse av endringsloven utsatt, og det tas sikte på samtidig ikrafttredelse av endringsloven og den nye forskriften i løpet av 2010.

Utkastet til forskrift inneholder bestemmelser om utleie av vannkraftanlegg og avtaler med driftsoperatør om bortsetting av drift og vedlikehold knyttet til utbygde konsesjonspliktige vannfall med kraftverk og tilhørende anlegg i medhold av industrikonsesjonsloven § 5.

Forslaget regulerer utleie med overføring av ansvar for drift og vedlikehold, utleie uten overføring av slikt ansvar, og avtaler med driftsoperatør (operatøravtaler). Det foreslås at eieren ved slike avtaler må utpeke hvem som er driftsansvarlig for det aktuelle vannkraftanlegget, og det settes krav til driftsansvarlig selskap, eier og leietaker. I tillegg foreslås bestemmelser knyttet til avtalene, godkjenning og opplysningsplikt.

Høringsfristen er 15. mars 2010.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets hjemmeside www.oed.dep.no under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                           Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                           avdelingsdirektør
 

Samtlige departementer
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Akademikerne
Bedriftsøkonomisk institutt
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Econ Pöyry
EL og IT Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Energiveteranene
Finnmarkseiendommen
Foreningen for norsk småkraftverk
Forum for strategisk nettutvikling
Industri Energi
KS Bedrift
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norsk sivilingeniørers forening
Norges Ingeniørorganisasjon
NTNU
Nordisk Institutt for Sjørett
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
NORSKOG, Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Politiske partier
RIF Forening for rådgivende ingeniørfirmaer
Samarbeidende Kraftfylker
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statskog SF
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vassdragsregulantenes fagforum

Til toppen