Høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering

Alminnelig høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.11.2018

Vår ref.: 17/3649-9

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i følgende forskrifter:

  • forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnbok og matrikkel av 18. desember 2013 nr. 1599
  • forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875
  • forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret av 18. desember 2013 nr. 1634
  • forskrift om eiendomsregistrering av 26. juni 2009 nr. 864

Vi ber om høringsuttalelser innen mandag 26. november 2018. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2608903. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Veslemøy Faafeng
utredningsleder

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Difi
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Husbanken
Kartverket
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Finansklagenemnda

Sametinget
Sivilombudsmannen

Regelrådet

Fylkesmannen
Fylkeskommunene
Kommunene

Advokatforeningen
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
GeoForum
GeomatikkBedriftenes Landsforening
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Ambita AS
Bits AS
EVRY
Protector Forsikring ASA