Høring - Forskrifter til lov om foretakspensjon

Resultat: Forskrift 1. desember 2000 til lov om foretakspensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2529 FM InA

14.9.2000

Ved kongelig resolusjon av 25. august 2000 ble det besluttet at lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon trer i kraft 1. januar 2001. Departementet viser til at det før ikrafttredelse av loven og tilhørende endringer i skatteloven vil være behov for å fastsette forskrifter på en del områder. Lov om foretakspensjon inneholder en rekke forskriftshjemler.

Det vises til vedlagte forskriftsutkast og tilhørende høringsnotat. Disse bygger på et utkast utarbeidet av Kredittilsynet. Finansdepartementet har foretatt enkelte justeringer. Det er i utgangspunktet lagt vekt på å foreslå forskriftsbestemmelser som det er klart behov for ved lovens ikrafttredelse. I lys av erfaringene med loven vil en vurdere å fastsette forskrifter også på andre områder.

I forskriftsutkastet er det lagt opp til å samle forskriftsbestemmelser i én forskrift til lov om foretakspensjon. Dette har sammenheng med at de foreslåtte forskriftsbestemmelsene samlet ikke er særlig omfattende. Det er lagt opp til redaksjonell utforming som muliggjør eventuelle senere utvidelser og endringer, ved inndeling av forskriften i kapitler.

Departementet gjør oppmerksom på at en vil vurdere nærmere omfanget av videreføring av tidligere dispensasjoner etter 1968-reglene, jf. utkastet § 3-5. Det vil videre bli vurdert om adgangen i § 1-1(3) skal avgrenses til å gjelde videreføring av tidligere gitte tillatelser, samt at behovet for § 2-2(2) vil bli vurdert.

Ved ikrafttredelse av lov om foretakspensjon vil forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private pensjonsordninger etter skatteloven § 44 første ledd, bokstav k) og forskrift av 16. oktober 1969 nr. 9450 om private tjenestepensjonsordninger oppheves, med unntak av de bestemmelsene som det er nødvendig å videreføre av hensyn til overgangsbestemmelsene i lov om foretakspensjon.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forskriftsutkastet foreligger innen 25. oktober 2000. Høringsmerknader som overskrider én maskinskrevet side bes i tillegg vedlagt på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG