Høring - forslag om å endre fiskeforbudsloven med henhold til nasjonalitets- og bostedkravet i § 3 annet ledd

Høringsfrist: 10. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200300883

Dato
11. januar 2005

Høringsnotat vedrørende endring i fiskeforbudsloven

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om forslag til endring i fiskeforbudsloven vedrørende nasjonalitetskrav.

Høringsfristen er satt til 10. februar 2005.

Med hilsen

Johán H.Williams
ekspedisjonssjef

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Høringsnotat(pdf-format)

Fiskeridirektoratet

Fiskeri-og havbruksnæringens Landsforening

Innovasjon Norge

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Salgslagenes samarbeidsråd

Sametinget

Sjef Kystvakten

Sør-Norges Trålerlag

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Jeger-og fiskerforbund

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges naturvernforbund

Rederiforeningen for ringnotfartøy u/70 fot

Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeids-og sosialdepartementet

Justis-og politidepartementet

Kommunal-og regionaldepartementet

Landbruk-og matdepartementet

Moderniseringdepartementet

Næings-og handelsdepartementet

Riksrevisjonen

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Akershus Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

Møre-og Romsdal fylkeskommune

Nord -Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Oslo Kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet

Sogn-og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune