Høring - Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet. Det foreslås to alternative løsninger; seks års åremål henholdsvis med eller uten mulighet for gjenutnevning. Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvilket alternativ som er å foretrekke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.06.2021

Vår ref.: 20/4349

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 8. juni 2021.

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/2846014. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv., som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

 

 

Med hilsen

 

 

Åste Marie Skullerud (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Kristine Asmaro

rådgiver

Departementene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske Dataforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Sivilombudsmannen

Statens vegvesen

Statsforvalterne

Teknologirådet

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund