Høring - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til om å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2021

Vår ref.: 20/4630

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til om å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.

Høringsnotatet skisserer hvordan en slik endring kan gjennomføres, og notatet drøfter konsekvenser og ev. behov for tilpasninger i annet regelverk. Departementet er særlig interessert i høringsinstansenes syn på hvordan en  økning i aldersgrensen  kan gjennomføres, herunder om det er behov for ytterligere tilpasninger i annet regelverk.

Frist for å sende inn høringssvar er 28. februar 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om og sørger for at høringsnotatet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv., og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sigrid Russwurm
avdelingsdirektør

Kopi: Statsministerens kontor

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • Nord universitet
 • Norges Bank
 • Norges handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitskaplege universitet
 • Norges musikkhøyskole
 • Norges teknisk-naturvitskaplege universitet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Senter for seniorpolitikk
 • Stami
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Søraust-Noreg
 • Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • YS-Stat