Høring - Forslag om å unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 5 fra forskriften om store engasjementer

Resultat: Forskrift av 22.12.2003 om endring av forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.08.03
  • Høringsuttalelsene blir fortløpende lagt ut i pdf-format