Høring - forslag om endring i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

Høringsfrist: 08.11.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Vår ref

Dato

03/1360 SL heg/lhb

08.08.2003

Høring – forslag om endring i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

Finansdepartementet fremmer med dette forslag om endringer i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent. Den foreslåtte endringen innebærer at opplysningsplikten utvides til også å omfatte omsetning av frukt, bær og grønnsaker.

1. Bakgrunn

Etter ligningsloven § 6-3 nr. 5 har næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter (herunder levende dyr) plikt til ukrevet å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. Omfanget av opplysningsplikten er nærmere regulert i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent. Etter § 1 skal næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter og tømmer gi opplysninger til ligningsmyndighetene om all omsetning med produsentene, jf. § 1. Opplysninger om slik omsetning skal gis uoppfordret i årsoppgave til Skattedirektoratet innen 1. februar året etter inntektsåret.

Opplysninger om omsetning av alle de ovennevnte produktene bortsett fra erter, innberettes i dag på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet. Enkelte mindre oppgavegivere som ikke har det nødvendige tekniske utstyret for maskinell innberetning, leverer fortsatt opplysningene på papirblankett til fylkesskattekontoret i sitt hjemfylke.

Opplysningene benyttes av ligningskontorene i forbindelse med ligningen av den enkelte produsent, til kontroll mot de beløp som vedkommende har ført i næringsoppgaven. I tillegg blir opplysningene, som en prøveordning i noen fylker, også brukt av fylkesskattekontorene ved kontroll mot opplysninger i årsoppgavene for merverdiavgift. Opplysningene danner også et godt grunnlag ved skjønnsfastsettelse av avgiften. Resultatet av prøveordningen har ifølge Skattedirektoratet vært lovende, og ordningen vil etter hvert kunne bli landsomfattende.

2. Departementets vurderinger og forslag

Økt innsats i retning av riktig beskatning for næringslivet er en prioritert oppgave for skatteetaten. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er tiltak som effektiviserer kontrollarbeidet. Ved at frukt- og grøntgrossister pålegges å levere kontrolloppgaver frigjøres tid til innsats mot andre områder hvor det ikke foreligger oppgaveplikt. Departementet foreslår derfor at opplysningsplikt etter ligningsloven § 6-3 nr. 5 og ovennevnte forskrift utvides til også å omfatte næringsdrivende som omsetter frukt, bær og grønnsaker fra produsent.

Av ca. 140 registrerte frukt- og grøntgrossister (tall fra år 2000) er ifølge departementets opplysninger 25 oppgavepliktige etter forskriften for omsetning av poteter. Hvor mange av de resterende 115 som vil bli berørt av den foreslåtte forskriftsendringen er noe usikkert. Det antas at mange av disse kun driver import av frukt og grønnsaker, hvilket ikke vil omfattes av endringen. Det eksakte antallet vil først bli avklart etter en eventuell forskriftsendring når aktuelle oppgavegivere tilskrives.

Finansdepartementet foreslår at forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2004. Departementet legger til grunn at Skattedirektoratet utarbeider beskrivelser og informasjon til oppgavegiverne slik at disse kan innberette kontrollopplysningene fra neste års begynnelse.

Departementets forslag til endringsforskrift:

Forskrift om endring i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2003 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 6.

I

§ 1 første ledd skal lyde:

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, plikter å gi opplysning om all omsetning med produsentene.

II

Endringen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2004.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsbrevet innen 8. november 2003. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsbrevet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Hege E. Gahr
seniorrådgiver

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

COOP Norge

Postboks 1173, Sentrum

0107 OSLO

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Gartnerhallen

Postboks 111, Økern

0509 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Postboks 3720 Gamlebyen

0135 OSLO

Norges Bondekvinnelag

Postboks 3731 Gamlebyen

0135 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Frukt- og Grønnsakgrossisters forbund

Postboks 157, Økern

0509 OSLO

Norsk Gartnerforbund/Grønt-produsentenes Samarbeidsråd

Schweigaardsgt.34F,

0191 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Økern Torghall/Produsentforeningen av 1909

Økern Torg 4

0580 OSLO