Forsiden

Høring - Forslag om endring i forskrift om trossamfunn, forskrift om tilskot til uregistrerte trossamfunn, forskrift om tilskot til livssynssamfunn

Stortinget har fattet vedtak om endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskot til livssynssamfunn. Lovendringen innebærer at tros- og livssynssamfunn må sende inn oversikter over fødselsnummer for alle medlemmer de søker om statlig eller kommunalt tilskudd for. Forslag til forskriftsendringer er nå sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/2480 AØ GP

09.07.2004

Forslag om endring i forskrift om trossamfunn, forskrift om tilskot til uregistrerte trossamfunn, forskrift om tilskot til livssynssamfunn

  1. Innledning

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om trossamfunn, forskrift om tilskot til uregistrerte trossamfunn og forskrift om tilskot til livssynssamfunn på høring.

Høringsfristen er 1. november 2004.

Stortinget har fattet vedtak om endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskot til livssynssamfunn, jf. Ot.prp. nr. 9 (2003-2004).

Lovendringen innebærer at tros- og livssynssamfunn må sende inn oversikter over fødselsnummer for alle medlemmer de søker om statlig eller kommunalt tilskudd for.

  1. Departementets vurderinger og forslag

Det er i vedlagte forslag til forskrifter (endringer i kursiv) lagt inn krav om fødselsnummer for å få utbetalt tilskudd. Dette er i tråd med den vedtatte lovendringen. Dette kravet vil gjelde alle tros- og livssynssamfunn som søker om tilskudd. Det enkelte samfunn skal sende inn til fylkesmannen en digital lesbar oversikt over fødselsnummer til samtlige medlemmer trossamfunnet søker om tilskudd for. Fylkesmannen vil videreformidle oversiktene til Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene vil jevnføre samtlige mottatte oversikter med Det sentrale folkeregistret, mottatte oversikter fra alle tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke.

Ved dobbeltmedlemskap (også i forhold til Den norske kirke) vil det ikke bli utbetalt tilskudd.

Når den årlige kontrollen er gjennomført skal Brønnøysundregistrene og fylkesmannen slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer, og bekrefte dette skriftlig overfor Kultur- og kirkedepartementet.

Det vil ikke lenger være nødvendig å sende inn søknad om kommunalt tilskudd. Kommunene vil utbetale det kommunale tilskuddet etter å ha mottatt en oversikt fra Brønnøysundregistrene over tilskuddsberettigete medlemmer i det enkelte trossamfunn i den aktuelle kommunen.

Gjeldende forskrifter har følgende frister: 1. mars for innsending av årsrapport, 1. april for søknad om statstilskudd og 1. juli for søknad om kommunalt tilskudd. Vi foreslår å videreføre 1. mars som frist for innsendelse av rapport og fastsette 1. mars som søknad om tilskudd.

Kommunalt og statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn beregnes ut fra budsjetterte utgifter til Den norske kirke. I de budsjetterte utgiftene gjøres det fradrag for utgifter som er felles for alle innbyggere. I Ot.prp. nr. 27 (1967-68) Om lov om trudomssamfunn m.m. heter det (s. 44): ” … det ved beregningen bør tas utgangspunkt i de budsjetterte utgifter til stats­kirken. … Det kan også være naturlig å gjøre fradrag for utgiftsposter som i budsjettet er oppført sammen med andre utgifter til kirkelige formål til alminnelige kulturformål (for eksempel utgifter til restaurering av Trondheims domkirke).” Departementet legger nå opp til at det presiseres at utgifter til vedlikehold av antikvariske bygg (før 1850) ikke skal tas med i beregnings­grunnlaget.

I henhold til gjeldende forskrifter skal utskrift av regnskapet bekreftes av trossamfunnets styre eller utvalg eller av dets revisor. I tråd med praksis for øvrige tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet legges det opp til å kreve revisorbekreftet regnskap når det statlige tilskuddet utgjør mer enn kr 100 000.

Vi foreslår videre at det stilles krav til forstander (administrativ leder) i registrerte tros­samfunn om at vedkommende behersker norsk og har kunnskaper om norske samfunns­forhold. Dette er en forutsetning for å kunne utføre de offentligrettslige funksjoner som ligger til en forstander i et registrert trossamfunn.

Bestemmelsene om tilskudd til religionsundervisning tas ut, da disse ikke lenger er aktuelle som følge av KRL-faget. Videre er bestemmelsene som gjelder vigsel tatt ut. Krav i tilknytning til vigsel fastsettes i regelverk fra Barne- og familiedepartementet.

  1. Ikrafttredelse

Departementet legger opp til at de endrede forskriftene trer i kraft 1. januar 2005.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Gro Paudal
seniorrådgiver

Dokumentene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Alle kommuner

Alle tros- og livssynssamfunn som mottar statlig tilskudd

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske kirke, Kirkerådet

Departementene

Fylkesmennene

Islamsk råd i Norge

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Norges Frikirkeråd

Norges Kristne Råd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Statistisk sentralbyrå

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende.
Høringsfristen er 1. november 2004.

Dokumentene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Arbeids-og sosialdepartementet

Bamble kommune

Barne-og familiedepartementet

Betania menighetssenter Grimstad

Brønnøysundregistrene

Bærum kommune

Datatilsynet

Den Evangelisk Lutherske Frikrike

Den Finlandska evangeliske-lutherska forsamling i Norge

Den katolske kirke i Midt-Norge

Den Katolske Kirke i Nord-Norge

Den Norske Kirke, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Det Almindelige Lutherske Samfund

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

Det Norske Babtistsamfunn

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Guds Menighet Vegårdshei

Helse-og omsorgsdepartementet

Human Etisk Forbund

Hå kommune

Jehovas vitner

Justisdepartementet

Karasjok kommune

Karmøy kommune

Klæbu kommune

Kommunal-og regionaldepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA)

Kristensamfunnet

Kristiansund kommune

Landbruksdepartementet

Meråker kommune – ingen merknader

Metodistkirken i Norge

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Norges Frikirkeråd

Norges Soto Zen Buddhist Orden – ingen merknader

Oslo Katolske Bispedømme

Oslo kommune

Pinsekirken, Nesodden

Pinsekyrkja Eben-Eser,Volda

Pinsemenigheten Betel-Hjartdal

Pinsemenigheten Filadelfia Askim

Radøy kommune

Rana kommune

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn

Sel kommune

Senter mot etnisk diskriminering

Siljan kommune

Statistisk sentralbyrå

Stavanger kommune

Svelvik kommune

Syvendedags Adventist-Samfunnet (SDA)

Søndre Land kommune

Sør-Odal kommune

Trøgstad kommune

Utenriksdepartementet

Vennenes Samfunn Kvekerne

Vestby pinsemenighet