Høring Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

Høyringa omfattar forslag om endringar i spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse til nokre få studium. Dette er forslag som departementet har mottatt frå universitet og høgskolar. Med referanse til vedtak i Stortinget ved behandlinga av Meld. St. 7 (2015-2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn, frå Barne- og likestillingsdepartementet ber departementet om innspel og synspunkt på bruk av spesielle kvoter og tilleggspoeng for underrepresentert kjønn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.10.2016