Høring - forslag om endringer i boligbyggelagsforskriften

Resultat: Forskriftsendring av boligbyggelagsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/9411 FM KSj

12.10.2001

Det vises til vedlagt brev fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 30. juli 2001 vedrørende spørsmålet om sikringsordning for OBOS. Kredittilsynet ble i brevet bedt om å utarbeide utkast til endring i forskrift 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelags adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (boligbyggelagsforskriften), for å kunne åpne for at den andel av midlene i Boligbyggelagenes sikringsfond som er skutt inn av OBOS, kan overføres til et nytt sikringsfond.

Kredittilsynet har i vedlagt brev 27. september 2001 foreslått at boligbyggelagsforskriften § 2 gis et nytt punkt d) om overføring av midler til annet sikringsfond. Videre har Kredittilsynet foreslått at en vurderer en forenkling av Boligbyggelagenes sikringsfonds juridiske struktur, eventuelt avvikling av fondet. Endelig foreslås at boligbyggelagsforskriften § 10 første ledd bokstav a) og annet ledd om utlånsadgang oppheves. For en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for forslagene vises til Kredittilsynets brev.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen fredag 23. november 2001. Det bes også om merknader til forslaget om at OBOS blir medlem i Sparebankenes sikringsfond. Det bes om at høringsuttalelser på mer enn to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Vedlegg:
Brev fra Finansdepartementet 30.07.01
Brev fra Kredittilsynet 27.09.01 [legges ikke på internett]

VEDLEGG