Høring — forslag om forskriftsfastsetting — omregning av spotmarkedspriser til norske kroner

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, fastsatt av Finansdepartementet 28. februar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4735 SL RH/RLa

19.01.2006

Høring – forslag om forskriftsfastsetting – omregning av spotmarkedspriser til norske kroner

1. Bakgrunn

Eiere av kraftverk skal svare skatt til staten på grunnlag av grunnrenteinntekt, jf. skatteloven § 18-3. Ved fastsetting av beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt av løpende inntekt fra kraftvirksomhet, skal årlige brutto salgsinntekter settes til summen av årets spotmarkedspriser per time multiplisert med faktisk produksjon ved kraftverket i det tilhørende tidsavsnittet, jf. skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a.

Noteringen av spotmarkedspris for elektrisk kraft skal fra 1. januar 2006 bli foretatt i euro. Frem til denne datoen har prisen blitt notert i norske kroner. Ved beregningen av grunnrenteinntekten er det følgelig behov for å omregne spotmarkedsprisen til norske kroner.

2. Departementets vurderinger og forslag

Departementet har vurdert midtkursen fastsatt av Norges Bank og dagskursen fastsatt av Nord Pool Spot AS som aktuelle alternative omregningskurser. Etter departementets oppfatning er det ikke behov for å innføre en valgadgang mellom disse alternativer. Videre er det nærliggende at skattytere som får sitt oppgjør fra Nord Pool benytter Nord Pools dagskurs som omregningskurs. Anvendelse av Nord Pools dagskurs skulle heller ikke innebære praktiske problemer for andre skattytere.

Etter dette foreslår departementet at omregningen skal baseres på dagskursen fastsatt av Nord Pool Spot AS. Det vises til nedenstående utkast til endringer i § 18-3-8 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven. For skattytere som omsetter kraft gjennom Nord Pool og som får sitt oppgjør i norske kroner, vil forslaget innebære at det ikke er behov for å foreta en omregning.

Bl.a. på bakgrunn av behovet for rask avklaring ber departementet om eventuelle merknader innen8. februar 2006.

3. Utkast til forskriftstekst

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet ……… med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 18-3 niende ledd.

I

§ 18-3-8 ny overskrift skal lyde:

§ 18-3-8. Plikt til timesmåling av produksjonen i vannkraftverk og omregning av spotmarkedspriser til norske kroner

§ 18-3-8 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Spotmarkedspriser som ikke noteres i norske kroner, omregnes til norske kroner med dagskursen som gjelder i det tilhørende døgnet, fastsatt av Nord Pool Spot AS.

II

Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2006.

Med hilsen

Vibeke Parr e.f.
lovrådgiver

Ragnhild Holm
rådgiver

Skattedirektoratet
Energibedriftenes landsforening
Landsamanslutninga av vassdragskommunar
Samarbeidende kraftfylker
Foreningen for norsk småkraft
Olje- og energidepartementet