Høring - Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Høringsfrist 23. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Sak 1,2 og 3/2006

09.06.2006

Høring - Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette ut forslag til videreføring av følgende forskrifter:

  • Forskrift 11. oktober 2004 nr. 1396 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land
  • Forskrift 29. juni 2005 nr. 739 om allmenngjørings av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen
  • Forskrift 24. november 2005 nr. 1324 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Hordaland fylke.

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet kravet om fortsatt allmenngjøring i brev av 26. mai 2006. Dette innebærer at de eksisterende allmenngjøringsforskriftene gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæring om allmenngjøring
Som bakgrunn for begjæringen om allmenngjøring har LO lagt til grunn at forskriftene har virket i relativt kort tid, og at de samme forholdene som lå til grunn for de opprinnelige begjæringene fortsatt gjør seg gjeldende. Det vises blant annet til rapporter fra Arbeidstilsynet i 2006 hvor det er avdekket en rekke grove brudd på lønns- og arbeidsforholdene i bygg- og anleggsbransjen. En statusrapport fra januar 2006 om EU-utvidelsen utarbeidet av en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd viser dessuten at innslaget av utenlandsk arbeidskraft, særlig innenfor byggenæringen, er stadig økende.

Når det gjelder forskriften om petroleumsanleggene på land viser LO til at utbyggere og hovedentreprenører etter ikrafttredelsen har lagt ned et betydelig arbeid for å skape ryddighet og oversiktlighet på de enkelte anleggene, ikke minst i forhold til de underliggende kontraktsforhold. LO mener således at forskriften har virket etter sin hensikt, og at det er grunn til å tro at det arbeidet som er gjennomført for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft på anleggene ikke vil bli fulgt opp i samme omfang dersom forskriften ikke videreføres. Eventuelt opphør av Petroleumstilsynets tilsynsansvar som følge av manglende videreføring av forskriften vil etter LOs syn med stor grad av sannsynlighet medføre at det på nytt vil oppstå uryddige forhold. LO viser for øvrig til at det for tiden er et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft på anleggene og at også skattemyndighetene registrerer at antallet utstasjonerte arbeidstakere er i sterk vekst.

LO ber om at eksisterende forskrifter videreføres i den form de nå foreligger, men med lønnssatser revidert i tråd med tariffrevisjonene i 2006.

Tariffnemndas merknader
Også Tariffnemnda legger til grunn at særlig de to forskriftene om allmenngjøring av tariffavtaler på byggeplasser i henholdsvis Osloregionen og Hordaland fylke har virket i relativt kort tid, og at de samme forholdene som lå til grunn for de opprinnelige begjæringene fortsatt synes å gjøre seg gjeldende. Undersøkelser viser at det er en stadig økning av utenlandsk arbeidskraft i byggenæringen, og at særlig tilsynsmyndighetene har avdekket til dels grove brudd på allmenngjøringsforskriftenes krav til lønns- og arbeidsvilkår.

På landanleggene har allmenngjøringsvedtakene virket i noe lengre tid. Tariffnemnda er kjent med at mange virksomheter har sørget for å kontraktsfeste at underleverandører skal følge tariffavtalenes krav til lønns- og arbeidsvilkår, og mener at forskriften kan ha hatt en disiplinerende effekt på aktørene. Et opphør av forskriften allerede nå vil etter nemndas oppfatning kunne være til hinder for en fortsatt positiv utvikling.

På denne bakgrunn mener Tariffnemnda det er grunnlag for videreføring av alle de tre allmenngjøringsforskriftene. Lønnssatsene foreslås revidert i tråd med de nye overenskomstene for 2006-2008.

Høringssaken er lagt ut på internett: http://odin.dep.no/aid/norsk/dok/hoeringer/068001-080002/dok-bn.html.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 23. juni 2006.

Med hilsen

Ellen Mo
Leder

Sak 1 - Petroleumsanleggene


Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land.

Fastsatt av Tariffnemnda …. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av følgende tariffavtaler:

1.

Verkstedoverenskomsten (VO) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Teknologibedriftenes Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

2.

Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Byggenæringens Landsforening og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

3.

Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & It Forbundet på den annen side.

§ 2.Geografisk virkeområde

Denne forskriften gjelder for følgende petroleumsanlegg på land:

a)

Melkøya (Snøhvit) i Hammerfest kommune, Finnmark

b)

Tjeldbergodden i Aure kommune, Møre og Romsdal

c)

Mongstad i Lindås kommune, Hordaland

d)

Kollsnes i Øygarden kommune, Hordaland

e)

Kårstø i Tysvær kommune, Rogaland

f)

Nyhamna (Ormen Lange) i Aukra kommune, Møre og Romsdal

g)

Sture i Øygarden kommune, Hordaland.

Forskriften gjelder ikke for tilknyttede aktiviteter som utføres utenfor anleggenes geografiske områder.

§ 3.Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte produksjonsarbeidere på anlegg nevnt i § 2 som utfører:

a)

Montasje- og installasjonsarbeid i verksteds- og teknologiindustrien.

b)

Bygningsarbeid.

c)

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg.

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 4.Virksomhetens ansvar

Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 og § 3 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår 1>

1

Jf. § 16.

§ 5.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien

1.

Arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien, jf. § 3 a), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 117.

b)

For ufaglærte: kr 111,56.

2.

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)

For faglærte: kr 23,40

b)

For ufaglærte: kr 22,31.

Bestemmelsen i nr. 2 gjelder ikke for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet.

3.

På anlegg som omfattes av § 2 hvor det arbeides skift skal det betales følgende tillegg:

3.1

For toskiftarbeid (36,5 timer pr. uke) betales følgende tillegg pr. time:

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: Intet

2. skift: kr 13,14.

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 28,07.

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 40,24.

Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.

3.2

For treskiftarbeid (35,5 timer pr. uke) betales følgende tillegg pr. time:

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: Intet

2. skift: kr 13,54

3. skift: kr 20,15.

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 28,88.

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 41,37.

3.3

For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke) betales følgende tillegg pr. time:

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: Intet

2. skift: kr 14,35

3. skift: kr 21,29.

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 30,50.

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 43,72.

3.4

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer-36,5 timer

=

2,74%

Fra 37,5 timer-35,5 timer

=

5,63%

Fra 37,5 timer-33,6 timer

=

11,61%.

§ 6.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører bygningsarbeid

1.

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 3 b) skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 132,25,-

b)

For ufaglærte: kr 118,-.

2.

På anlegg som er omfattet av § 2 hvor det arbeides skift skal det betales tillegg etter følgende regler:

2.1

Generelt

Det er adgang til å anvende skiftarbeid i samsvar med lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

Når det arbeides på skift skal det utarbeides en arbeidsplan i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern § 10-3.

Skifttillegg betales bare for skiftarbeid som varer sammenhengende 6 arbeidsdager eller mer. Annet skiftarbeid betales som overtid.

2.2

Skifttillegg

Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med kr 19,25 pr. time.

Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med kr 30,75 pr. time.

Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med kr 76,50 pr. time.

Hvis en arbeidstaker ved overgang fra dag- til skiftarbeid eller omvendt i samme døgn (fra kl. 00.00-24.00) får en lengre arbeidstid enn normalt i vedkommende døgn, gjelder overtidsbetaling for de overskytende timer.

2.3

Overtid ved skiftarbeid

Ved overtidsarbeid før eller etter skiftet, gis et tillegg på 50% i tillegg til skifttillegget.

Det betales 50% tillegg for arbeid på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter endt ordinær arbeidstid og for arbeid på søn- og helligdager.

2.4.

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer-36,5 timer

=

2,74%

Fra 37,5 timer-35,5 timer

=

5,63%

Fra 37,5 timer-33,6 timer

=

11,61%.

§ 7.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg.

1.

Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 3 c), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 142,09

b)

For ufaglærte: kr120,51.

2.

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)

For faglærte: kr 21,31

b)

For ufaglærte: kr18,08.

3.

På anlegg som omfattes av § 2 hvor det arbeides skift skal det betales følgende tillegg:

3.1.

Toskiftsordning - 36,5 timer pr. uke

Med toskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter vekselvis mellom dag og kveld (en uke dag, en uke kveld) i en oppsatt skiftplan. Toskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrammen kl. 06.00-24.00 på ukens vanlige virkedager.

3.2.

Kompensasjon

Kompensasjonen beregnes av minste timelønn etter § 7 nr. 1. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3%. Kompensasjoner gis ikke for dagskift.

3.3.

Treskiftsordning - 35,5 timer pr. uke

Med treskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter mellom dag, kveld og natt (en uke dag, en uke kveld og en uke natt) i en oppsatt skiftplan. Treskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrommet søndag kl. 22.00 til og med lørdag kl. 06.00.

3.4.

Kompensasjon

Kompensasjon beregnes av minste timelønn etter § 7 nr. 1. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3% for andre skift. Tredje skift utgjør 29,3%. Dagskiftet kompenseres ikke.

3.5.

Helkontinuerlig skiftordning - 33,6 timer pr. uke

Helkontinuerlig skiftordning er arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søn- og helligdager, og som skifter mellom dag, kveld og natt i en oppsatt skiftplan.

3.6.

Kompensasjon

Kompensasjon beregnes av minste timelønn etter § 7 nr. 1. Kompensasjon gis ikke for dagskift. Andre skift dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3%. Tredje skift dekker et ulempetillegg som utgjør 29,3%.

På lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt kompenseres for et ulempetillegg på 73,2%.

På søn- og helligdager inntil kl. 22.00 betales med 73,2%.

3.7.

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer-36,5 timer

=

2,74%

Fra 37,5 timer-35,5 timer

=

5,64%

Fra 37,5 timer-33,6 timer

=

11,61%.

§ 8.Regulering av lønn i forskriftens virketid

Satsene i § 5, § 6 og § 7 i denne forskriften skal reguleres i henhold til nye reguleringssatser som følger av mellomoppgjøret i 2007.

§ 9.Tillegg til minste timefortjeneste

For alle arbeidstakere som er omfattet av denne forskriften skal det på grunnlag av dyktighet, kompetanse, praksis, ansvar og jobbinnhold, betales et tillegg til den minste timelønnen etter § 5 nr. 1, § 6 nr. 1 og § 7 nr. 1.

§ 10.Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

Toskiftsordninger

36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Treskiftsordninger

35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Helkontinuerlig skift

33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt.

Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

§ 11.Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50% av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100% av timesatsen.

§ 12.Bevegelige helligdager, 1. og 17. mai

Som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, skal det betales vanlig lønn for bevegelige helligdager og 1. og 17. mai som ellers ville vært ordinær arbeidsdag, med mindre arbeidstaker er fraværende virkedagen før og etter.

Rett til godtgjøring har arbeidstakere som har hatt sammenhengende ansettelse ved samme bedrift minst 30 dager forut for helligdagen, eller er ansatt senere når arbeidet er av minst 30 dagers varighet. I denne sammenheng regnes helligdagene i jule- og nyttårshelgen og i påsken som én helligdag.

§ 13.Annen godtgjøring

Annen godtgjøring, f.eks. for særlig smussig arbeid, arbeidstøy og verktøy kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i samsvar med hva som er vanlig på anlegget.

§ 14.Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke de faktiske utgifter for et rimelig antall hjemreiser. Det skal også inngås avtale om godtgjøring for nødvendige utgifter til kost og losji.

§ 15.Krav til innkvartering

Innkvartering som stilles til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt og i samsvar med vanlig god standard på anlegget.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 16.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 17.Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, særlig

lov 17. juni 2006 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og

lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid mv. § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 18.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft ….

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Verkstedoverenskomsten mellom LO og NHO 2006-2008, Fellesoverenskomsten for byggfag mellom LO og NHO 2006-2008 og Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom LO og NHO 2006-2008 blir avløst av nye tariffavtaler eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av disse tariffavtalene.


Sak 2 - Oslo-regionen


Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

Fastsatt av Tariffnemnda ………. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av følgende tariffavtaler:

1.

Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

2.

Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og EL & IT Forbundet på den annen side.

§ 2.Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere på byggeplasser som utfører:

a)

Bygningsarbeid i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold.

b)

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg i fylkene Oslo og Akershus.

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 3.Virksomhetens ansvar

Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 4.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører bygningsarbeid

1.

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2 a) skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 132,25,-

b)

For ufaglærte: kr 118,-.

2.

Ved skiftarbeid skal det betales tillegg etter følgende regler:

2.1

Generelt

Det er adgang til å anvende skiftarbeid i samsvar med lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv kap. 10.

Når det arbeides på skift skal det utarbeides en arbeidsplan i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 10-3.

Skifttillegg betales bare for skiftarbeid som varer sammenhengende 6 arbeidsdager eller mer. Annet skiftarbeid betales som overtid.

2.2

Skifttillegg

Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med kr 19,25 pr. time.

Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med kr 30,75 pr. time.

Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med kr 76,50 pr. time.

Hvis en arbeidstaker ved overgang fra dag- til skiftarbeid eller omvendt i samme døgn (fra kl. 00.00-24.00) får en lengre arbeidstid enn normalt i vedkommende døgn, gjelder overtidsbetaling for de overskytende timer.

2.3

Overtid ved skiftarbeid

Ved overtidsarbeid før eller etter skiftet, gis et tillegg på 50% i tillegg til skifttillegget.

Det betales 50% tillegg for arbeid på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter endt ordinær arbeidstid og for arbeid på søn- og helligdager.

2.4.

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer - 36,5 timer = 2,74%

Fra 37,5 timer - 35,5 timer = 5,63%

Fra 37,5 timer - 33,6 timer = 11,61%.

§ 5.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg

1.

Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 2 b), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 142,09

b)

For ufaglærte: kr 120,51.

2.

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)

For faglærte: kr 21,31

b)

For ufaglærte: kr 18,08.

3.

Ved skiftarbeid skal det betales følgende tillegg:

3.1.

Toskiftsordning - 36,5 timer pr. uke

Med toskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter vekselvis mellom dag og kveld (en uke dag, en uke kveld) i en oppsatt skiftplan. Toskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrammen kl. 06.00-24.00 på ukens vanlige virkedager.

3.2.

Kompensasjon

Kompensasjonen beregnes av minste timelønn etter § 5 nr. 1. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3%. Kompensasjoner gis ikke for dagskift.

3.3.

Treskiftsordning - 35,5 timer pr. uke

Med treskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter mellom dag, kveld og natt (en uke dag, en uke kveld og en uke natt) i en oppsatt skiftplan. Treskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrommet søndag kl. 22.00 til og med lørdag kl. 06.00.

3.4.

Kompensasjon

Kompensasjon beregnes av minste timelønn etter § 5 nr. 1. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3% for andre skift. Tredje skift utgjør 29,3%. Dagskiftet kompenseres ikke.

3.5.

Helkontinuerlig skiftordning - 33,6 timer pr. uke

Helkontinuerlig skiftordning er arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søn- og helligdager, og som skifter mellom dag, kveld og natt i en oppsatt skiftplan.

3.6.

Kompensasjon

Kompensasjon beregnes av minste timelønn etter § 5 nr. 1. Kompensasjon gis ikke for dagskift. Andre skift dekker et ulempetillegg som utgjør 18,3%. Tredje skift dekker et ulempetillegg som utgjør 29,3%.

På lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt kompenseres for et ulempetillegg på 73,2%.

På søn- og helligdager inntil kl. 22.00 betales med 73,2%.

3.7.

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer - 36,5 timer = 2,74%

Fra 37,5 timer - 35,5 timer = 5,64%

Fra 37,5 timer - 33,6 timer = 11,61%.

§ 6.Tillegg til minste timefortjeneste

For alle arbeidstakere som er omfattet av denne forskriften skal det på grunnlag av dyktighet, kompetanse, praksis, ansvar og jobbinnhold, betales et tillegg til den minste timelønnen etter § 4 nr. 1 og § 5 nr. 1.

§ 7.Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

Toskiftsordninger

36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Treskiftsordninger

35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Helkontinuerlig skift

33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt.

Andre arbeidstidsordninger kan avtales eller fastsettes i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. kap. 10.

§ 8.Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50% av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100% av timesatsen.

§ 9.Bevegelige helligdager, 1. og 17. mai

Som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste skal det betales vanlig lønn for bevegelige helligdager og 1. og 17. mai som ellers ville vært ordinær arbeidsdag, med mindre arbeidstaker er fraværende virkedagen før og etter.

Rett til godtgjøring har arbeidstakere som har hatt sammenhengende ansettelse ved samme bedrift minst 30 dager forut for helligdagen, eller er ansatt senere når arbeidet er av minst 30 dagers varighet. I denne sammenheng regnes helligdagene i jule- og nyttårshelgen og i påsken som én helligdag.

§ 10.Annen godtgjøring

Annen godtgjøring, f.eks. for særlig smussig arbeid, arbeidstøy og verktøy kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i samsvar med hva som er vanlig på anlegget.

§ 11.Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke de faktiske utgifter for et rimelig antall hjemreiser. Det skal også inngås avtale om godtgjøring for nødvendige utgifter til kost og losji.

§ 12.Krav til innkvartering

Innkvartering som stilles til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt og i samsvar med vanlig god standard.

Kap. III. Fravikelighet m..

§ 13.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 14.Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, særlig

lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og

lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m..

§ 15.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft ……..

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Fellesoverenskomsten for byggfag mellom LO og NHO 2006-2008 og Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom LO og NHO 2006-2008 blir avløst av nye tariffavtaler eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av disse tariffavtalene.


Sak 3 - Hordaland


Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Hordaland.

Fastsatt av Tariffnemnda …….. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2006-2008 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2.Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser i Hordaland.

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 3.Virksomhetens ansvar

Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 4.Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører bygningsarbeid

1.

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn pr. time på:

a)

For faglærte: kr 132,25-

b)

For ufaglærte: kr 118,-

2.

Ved skiftarbeid skal det betales tillegg etter følgende regler:

2.1

Generelt

Det er adgang til å anvende skiftarbeid i samsvar med lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. kap. 10.

Når det arbeides på skift skal det utarbeides en arbeidsplan i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 10-3.

Skifttillegg betales bare for skiftarbeid som varer sammenhengende 6 arbeidsdager eller mer. Annet skiftarbeid betales som overtid.

2.2

Skifttillegg

Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med kr 19,25 pr. time.

Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med kr 30,75 pr. time.

Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med kr 76,50 pr. time.

Hvis en arbeidstaker ved overgang fra dag- til skiftarbeid eller omvendt i samme døgn (fra kl. 00.00-24.00) får en lengre arbeidstid enn normalt i vedkommende døgn, gjelder overtidsbetaling for de overskytende timer.

2.3

Overtid ved skiftarbeid

Ved overtidsarbeid før eller etter skiftet, gis et tillegg på 50% i tillegg til skifttillegget.

Det betales 50% tillegg for arbeid på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter endt ordinær arbeidstid og for arbeid på søn- og helligdager.

2.4.

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer - 36,5 timer

=

2,74%

Fra 37,5 timer - 35,5 timer

=

5,63%

Fra 37,5 timer - 33,6 timer

=

11,61%

§ 5.Tillegg til minste timefortjeneste

For alle arbeidstakere som er omfattet av denne forskriften skal det på grunnlag av dyktighet, kompetanse, praksis, ansvar og jobbinnhold, betales et tillegg til den minste timelønnen etter § 4 nr. 1.

§ 6.Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

Toskiftsordninger

36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Treskiftsordninger

35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

Helkontinuerlig skift

33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt

Andre arbeidstidsordninger kan avtales eller fastsettes i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. kap. 10.

§ 7.Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50% av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100% av timesatsen.

§ 8.Bevegelige helligdager, 1. og 17. mai

Som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, skal det betales vanlig lønn for bevegelige helligdager og 1. og 17. mai som ellers ville vært ordinær arbeidsdag, med mindre arbeidstaker er fraværende virkedagen før og etter.

Rett til godtgjøring har arbeidstakere som har hatt sammenhengende ansettelse ved samme bedrift minst 30 dager forut for helligdagen, eller er ansatt senere når arbeidet er av minst 30 dagers varighet. I denne sammenheng regnes helligdagene i jule- og nyttårshelgen og i påsken som én helligdag.

§ 9.Annen godtgjøring

Annen godtgjøring, f.eks. for særlig smussig arbeid, arbeidstøy og verktøy kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i samsvar med hva som er vanlig på anlegget eller byggeplassen.

§ 10.Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke de faktiske utgifter for et rimelig antall hjemreiser. Det skal også inngås avtale om godtgjøring for nødvendige utgifter til kost og losji.

§ 11.Krav til innkvartering

Innkvartering som stilles til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt og i samsvar med vanlig god standard.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 12.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 13.Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, særlig

lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og

lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 14.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft ……...

Forskriften opphører å gjelde én måned etter at Fellesoverenskomsten for byggfag 2006-2008 blir avløst av en ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

Akademikerne
Arbeidsgiverforening NAVO
Byggeindustriens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
EL & IT Forbundet
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fornyingsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HYDRO ASA
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NELFO
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Statoil ASA
TELFO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS