Høring - Forslag om konsesjonsordning for fartøy på eller over 28 meter som driver fiske med konvensjonelle redskap

Høringsfrist 1. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Forslag om konsesjonsordning for fartøy på eller over 28 meter som driver fiske med konvensjonelle redskap – høring

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat med forslag om å innføre en konsesjonsordning for fartøy på eller over 28 meter som driver fiske med konvensjonelle redskap.

Høringsnotatet vil bli gjort tilgjengelig på departementets nettside www.fkd.dep.no – dokumenter – høringer.

Høringsfrist er satt til 1. september.

Med hilsen

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Sametinget

Fylkeskommunene Finnmark, Hordaland, Nordland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjømannsforbund

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norges Naturvernforbund, Barentskontoret