Høring - Forslag om samordning av grunnfondsbevisforskrifter

Resultat: Forskrift 7.2.2001 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2494 FM GK

8.8.2000

Det eksisterer i dag tre adskilte forskrifter om grunnfondsbevis i henholdsvis sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskriftene for grunnfondsbevis i gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger har ikke blitt endret siden de trådte i kraft 19.10.1990. De tre forskriftene hadde opprinnelig store likhetstrekk både hva gjaldt struktur og ordlyd. Dette har imidlertid endret seg, ettersom sparebankforskriften har blitt endret flere ganger siden 1990.

Kredittilsynet tilrår i brev 25. mai 2000 departementet å foreta en samordning av de tre grunnfondsbevisforskriftene. Gjeldende sparebankforskrift er tilpasset allmennaksjeloven. Utkast til felles forskrift har derfor tatt utgangspunkt i denne. For sparebanker innebærer ikke forskriftsutkastet materielle endringer.

Vedlagt følger nevnte brev og forskriftsutkastet utarbeidet av Kredittilsynet til uttalelse.

Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en (1) side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes med på diskett (elektronisk). Høringsuttalelsene uten merknader leveres kun i papirform. Vi ber om høringsmerknader innen 7. november 2000.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG