Høring - forslag om unntak i merverdiavgiftsloven for interne transaksjoner i veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner

Høringsfrist: 7. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/4076 SA LRD/rla

07.12.05

Forslag om unntak i merverdiavgiftsloven for interne transaksjoner i veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i merverdiavgiftsloven med sikte på å unnta interne transaksjoner i veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner fra merverdiavgiftsområdet. Lovforslaget planlegges fremmet for Stortinget vårsesjonen 2006, trolig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Dette høringsbrevet sendes til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner etter vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 7. mars 2006. Det bes om at høringsinnspill i størst mulig utstrekning sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no

1. Bakgrunnen for forslaget

Ideelle organisasjoner er i stor grad organisert slik at de enkelte ledd – det sentrale leddet, regionale ledd og lokale ledd – er selvstendige rettssubjekter. De forskjellige leddene utfører i varierende utstrekning fellesoppgaver som eksempelvis regnskap og it- og administrative oppgaver. Fellesoppgavene utføres mot vederlag. Størrelsen på vederlagene og oppgjørsmåter varierer. Fellesnevneren er imidlertid ofte at størrelsen på vederlaget skal tilsvare kostnadene forbundet med ytelsen av tjenesten.

Avhengig av en konkret vurdering, blant annet av om det foreligger omsetning og om denne omsetningen skjer i næring, vil organisasjonsstrukturen og måten fellesoppgaver løses på kunne utløse merverdiavgiftsplikt.

I B.innst. S. nr. 1 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet for 2005 og forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for 2005 uttalte stortingsflertallet:

”Stortinget er kjent med at Finansdepartementet arbeider med en sak om behandlingen av merverdiavgift på interne transaksjoner i frivillige organisasjoner. Stortinget er enig om at det bør finnes en løsning på saken slik at transaksjoner av denne typen i stor grad faller utenfor merverdiavgiftspliktig omsetning. Stortinget ber Regjeringen gi en orientering om dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005.”

På denne bakgrunn legger departementet til lagt grunn at Stortingets intensjon er at interne transaksjoner i frivillige organisasjoner ikke skal faktureres med merverdiavgift.

Med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 har departementet inntil videre gitt avgiftsunntak for interne transaksjoner i blant annet Norges Idrettsforbund (NIF) og i Norges Handikapforbund (NHF). Unntakene som er gitt er nærmere omtalt under punkt 2. Lovforslaget som nå sendes på høring er en oppfølging av dette arbeidet og vil, når det blir vedtatt, tre i stedet for § 70-unntakene.

I Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. uttalte departementet at siktemålet var å sende et lovforslag på høring før sommeren 2005, og om mulig fremme lovforslag om saken i forbindelse med budsjettet for 2006. Fordi arbeidet med å utarbeide et lovforslag har tatt noe lengre tid enn forutsatt og at det anses viktig at berørte virksomheter får uttale seg om forslaget, arbeides det med sikte på at endringsforslaget kan fremmes for Stortinget våren 2006.

2. Gjeldende rett

Omsetningsbegrepet

Det er en forutsetning for avgiftsplikt at det foreligger ”omsetning” av varer og tjenester mellom avgiftssubjekter, jf. merverdiavgiftsloven § 13 og § 3. Etter merverdiavgiftsloven § 3 nr. 2 foreligger det omsetning blant annet ved ”ytelse av tjenester mot vederlag”. Dette innebærer at det kreves en gjensidig bebyrdende avtale, en gjensidig utveksling av ytelse og motytelse. En annen måte å si dette på er at det må foreligge en direkte kobling mellom tjenesten som ytes og vederlaget som mottas. En slik direkte kobling vil kunne foreligge etter en totalvurdering av følgende momenter:

 • Oppdraget vederlaget er knyttet til er spesifisert med hensyn til resultatene som skal oppnås.
 • Oppdragsgiveren har rett til å påvirke utformingen av tjenesten som vederlaget skal dekke, slik at transaksjonen fremstår som gjensidig bebyrdende.
 • Oppdragsgiveren har rett til erstatning dersom tjenesten er mangelfullt utført.
 • Tjenesten skal anvendes av oppdragsgiveren til eget internt formål.

Avgiftssubjekter

For at avgiftsplikt skal foreligge må også de enkelte leddene i en organisasjon anses som selvstendige avgiftssubjekter etter merverdiavgiftsloven. Som det fremgår ovenfor er merverdiavgiften transaksjonsrelatert og forutsetter at det foreligger flere avgiftssubjekter. Utover bestemmelsene i merverdiavgiftloven § 12 om avgiftsplikt for flere virksomheter med samme eier mv., har merverdiavgiftsloven ingen definisjon av hvilke subjekter som skal anses som avgiftssubjekter. Merverdiavgiftsmanntallet er imidlertid et tilknyttet register til Enhetsregisteret, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 2 bokstav b. Ifølge enhetsregisterloven § 1 annet ledd skal alle tilknyttede registre benytte organisasjonsnummer og opplysninger fra Enhetsregisteret. Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene. I forvaltningspraksis er det dermed lagt til grunn at utgangspunktet for hvilke subjekter som er avgiftssubjekter er registreringsenheter etter definisjonen i enhetsregisterloven. Etter enhetsregisterloven § 4 første ledd bokstav b skal blant annet foreninger og andre juridiske personer registreres i Enhetsregisteret.

Næringsvirksomhet

Etter merverdiavgiftsloven § 10 er det et vilkår for merverdiavgiftsplikt at omsetningen skjer som ledd i næringsvirksomhet. Vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet vil i utgangspunktet være den samme som foretas i relasjon til skattelovgivningen. Dette innebærer blant annet at virksomheten må være av et visst omfang, være egnet til å gi overskudd og drives for eiers regning og risiko. I vurderingen av om virksomheten er egnet til å gå med økonomisk overskudd trekkes det en grense mot ikke-økonomisk virksomhet. Så lenge en virksomhet ikke er tapsbringende, vil det være nærliggende å komme til at virksomheten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd i overskuelig fremtid. I denne vurderingen må det tas utgangspunkt i opplegget for inntjening som konkret foreligger. Ved vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet anser departementet at det også må tas hensyn til om en unnlatt registrering i avgiftsmanntallet og de plikter det medfører vil kunne innebære konkurransevridning. Anses dette å være tilfellet vil næringsvilkåret kunne være oppfylt også for virksomheter som ikke drives for å oppnå overskudd, men kun på selvkostbasis. Dette vil kunne være tilfellet for eksempel når virksomheten har et visst omfang og drives i konkurranse med andre.

Midlertidige unntak gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70

Med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 har departementet inntil videre gitt avgiftsunntak for interne transaksjoner i blant annet Norges Idrettsforbund (NIF) og i Norges Handikapforbund (NHF). På grunn av konkurransehensynet er det knyttet følgende vilkår til avgiftsunntakene:

 • de aktuelle tjenestene må være direkte knyttet til den ideelle virksomheten i forbundet,
 • beregningen av vederlaget for tjenestene må være basert på utelukkende kostnadsdekning,
 • de aktuelle tjenestene må ikke tilbys til andre enheter utenfor forbundene og
 • ytelsene av tjenestene må ikke tilbys rettssubjekter utenfor forbundene.

Det er ikke knyttet vilkår til arten av tjenester som unntaket gjelder for. Unntaket gjelder selv om tilsvarende tjenester omsettes av andre på det åpne markedet. Unntakene er gitt uavhengig av om forbundene eller de ulike enhetene innenfor forbundene driver virksomhet utenfor avgiftsområdet.

Når vilkårene er oppfylt skal det ikke oppkreves merverdiavgift av vederlaget for de interne tjenestene. Tilsvarende kan inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser til denne virksomheten ikke fradragsføres.

3. Svensk og dansk rett

I den svenske mervärdesskattelagen 3 kap. 23 a § er det innført et unntak for omsetning av "tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer". Unntaket omfatter kun slike tjenester som normalt ikke tilbys av noen utenfor gruppen. Følgende kumulative vilkår gjelder for at unntaket skal komme til anvendelse:

 • virksomheten må for øvrig ikke medføre avgiftsplikt hos gruppen eller hos de fysiske eller juridiske personene,
 • tjenestene må være direkte nødvendige for utøvelsen av virksomheten og
 • vederlaget for tjenestene må svare nøyaktig til den fysiske eller juridiske personens andel av fellesomkostningene for tjenestene som stilles til rådighet.

Det fremgår av forarbeidene til den svenske mervärdesskattelagen 3 kap. 23 a § (prp. 1997/98:148) at bestemmelsen skal tolkes restriktivt. Det vises blant annet til at siden unntaket ikke skal medføre konkurransevridning vil bestemmelsen få anvendelse på et svært lite antall tjenester. Tjenester som eksempelvis bokføring, edb-tjenester, kapitalforvaltning og liknende ikke er omfattet av unntaket. Under omtalen av bestemmelsen i den svenske "Handledning for mervärdesskatt" omhandles en sak som gjelder interne transaksjoner innenfor et fagforbund. Det var kun ytelse av forhandlingstjenester som ble ansett å kunne omfattes av unntaket i mervärdesskattelagen. Det ble lagt til grunn at slike tjenester normalt ikke tilbys av andre utenfor gruppen. Ved siden av forhandlingstjenestene utførte fagforbundet også vanlige administrative tjenester som ble tilbudt internt. Ettersom slike tjenester ble tilbudt på det åpne markedet kunne de ikke omfattes av unntaksbestemmelsen. Etter det departementet er kjent med, synes ikke unntaket å ha blitt anvendt i andre tilfeller enn det som er gjengitt i handledningen om forhandlingstjenester i fagforbund.

Bestemmelsen i den danske momsloven § 13 nr. 20 om interne transaksjoner tilsvarer etter det vi forstår den svenske bestemmelsen. Også det danske unntaket tolkes restriktivt.

Den danske og den svenske bestemmelsen har begge sin bakgrunn i EFs sjette avgiftsdirektiv (Rdir. 77/388/ EØF) art. 13(A)(1)(f). Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen.

4. Nærmere om forslaget om avgiftsunntak for interne transaksjoner i frivillige organisasjoner

Vilkår for å redusere konkurransevridende effekter

Under den forberedende behandlingen av lovforslaget har Skattedirektoratet gitt uttrykk for at det er betenkelig å lage en ordning for frivillige organisasjoner som bryter med prinsippet om konkurransenøytralitet. Direktoratet viser til at merverdiavgiftsloven bygger på dette prinsippet og at det i andre sammenhenger innføres bestemmelser nettopp for å unngå uheldige konkurransevridninger, jf. blant annet kompensasjonsordningen for kommuner. Departementet slutter seg til direktoratets syn. Forslaget er derfor utformet med sikte på å oppfylle Stortingets intensjon med færrest mulig uheldige virkninger.

For å redusere uønskede konkurransevridninger foreslår departementet at det knyttes følgende vilkår til avgiftsunntakene:

 • de aktuelle tjenestene må være direkte knyttet til den ideelle virksomheten i forbundet,
 • beregningen av vederlaget for tjenestene må være basert på kostnadsdekning,
 • de aktuelle tjenestene må ikke tilbys til andre enheter utenfor forbundene og
 • ytelsene av tjenestene må ikke tilbys rettssubjekter utenfor forbundene.

Omfanget av tjenester

Det foreslås at det ikke knyttes vilkår til arten av tjenester. Forslaget innebærer altså at unntaket skal gjelde selv om tilsvarende tjenester omsettes av andre på det åpne markedet. I den grad forbundene foretrekker å få utført for eksempel IT- og administrative tjenester internt til selvkost fremfor å kjøpe dem til markedspris fra eksterne aktører vil unntaket medføre konkurransevridning. Det foreslåtte unntaket gjelder selv om forbundene eller de ulike enhetene innenfor forbundene driver virksomhet utenfor avgiftsområdet. Forslaget er på disse områdene langt mer liberalt enn hva som er tilfellet etter bestemmelsene om interne transaksjoner i Sverige og Danmark. Vi ber derfor spesielt om høringsinstansene syn på dette.

Avgrensning av subjektkretsen

Videre foreslås det at unntaket skal gjelde frivillige og ideelle organisasjoner i betydningen

 • veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som er omhandlet i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav d og e samt
 • ideelle organisasjoner og foreninger som er behandlet i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd bokstav f.

Departementet har lagt til grunn at det er denne typen organisasjoner, institusjoner og foreninger som Stortinget sikter til i sitt anmodningsvedtak.

Dette vil ved siden av idrettsorganisasjoner blant annet gjelde humanitære og religiøse organisasjoner. For at en organisasjon skal kunne anses som allmennyttig er det i praksis lagt til grunn at den arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser, og at den er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker.

Behovet for å redusere konkurransevridning taler etter departementets syn for at avgiftsunntaket skal begrenses til ovennevnte gruppe organisasjoner. Ut i fra ordlyden i Stortingets budsjettinnstilling antar vi imidlertid at en slik avgrensning vil stride mot Stortingets intensjon. Andre organisasjoner som omfattes av begrepet "ideelle organisasjoner og foreninger" som omhandles i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav f, vil derfor etter forslaget også omfattes. Dette gjelder nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier og andre organisasjoner og foreninger som ivaretar medlemmenes økonomiske og faglige fellesinteresser (interesseorganisasjoner). Det samme gjelder for yrkesorganisasjoner og student- og elevorganisasjoner som utfører samme type oppgaver som en yrkesorganisasjon. Vi ber også på dette området spesielt om høringsinstansenes syn på den foreslåtte avgrensningen av subjektkretsen.

Forslaget innebærer at når vilkårene er oppfylt, skal det ikke oppkreves merverdiavgift av vederlaget for de interne tjenestene. Tilsvarende vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser til denne virksomheten.

Forslaget antas å ha forholdsvis små provenykonsekvenser.

Det vises til vedlagte utkast til endringslov. Endringene er tatt inn i kursiv. Endringsloven vil tre i kraft fra den tid Stortinget bestemmer.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
rådgiver

Vedlegg

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift:

I

Merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav g skal lyde:

Veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner av tjenester til enheter innenfor samme organisasjon. Tjenestene må være direkte knyttet til organisasjonens ideelle virksomhet, og basert på kostnadsdekning. Det er en forutsetning at tjenesten ikke tilbys eksternt og at ytelsene av tjenestene ikke overføres til et rettssubjekt utenfor organisasjonen.

Nåværende første ledd nr. 1 bokstav g blir første ledd nr. 1 bokstav h.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra og med…

Administrasjonsavdelingen, FIN

Finansavdelingen, FIN

Finansmarkedsavdelingen, FIN

Skatteøkonomisk avdeling, FIN

Økonomiavdelingen, FIN

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

ACEM Meditasjon - Yoga

ADHD-Foreningen

Adopsjonsforum

Afasiforbundet i Norge

Afghanistankomitéen i Norge

AFS Norge Internasjonal Utveksling

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Alene Foreldre Foreningen

AlkoKutt

Amnesty International Norge

Antroposofisk Selskap i Norge

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeidernes Edruskapsforbund

AOF Arbeidernes Opplysningsforbund

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Areopagos

Autismeforeningen i Norge

Avholdsfolkets Fylkesråd i Oslo og Akershus

Bedriftsforbundet

Befalets Fellesorganisasjon

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Betania Blå Kors

Bilimportørenes Landsforening

Black Box Norge AS

Blekkulfs Miljødetektiver

Blindern og Vinderen Sanitetsforening

Blå Kors Norge

Bokreditts Landsforbund A/L

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Bygdefolkets Studieforbund BSF

Bærumsmarkas Venner

Care Norge

Caritas Norge

Cateringansattes Forbund

Cerebral Parese-foreningen, s.a.

Cesar Stiftelsen

Danse- og Teatersentrum

Datatilsynet

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

De selvstendige kommunale pensjonskasser, c/o Skien kommunale pensjonskasse, v/Torild Grande

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge

Den Indre Sjømannsmisjon

Den Islandske Menigheten i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dataforening

Den Norske Druidorden FGDO

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske Israelsmisjon

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske Misjonsallianse

Den norske Revisorforening

Den norske tannlægeforening

Den norske Veterinærforening

Det norske maskinistforbund

Ensliges Landsforbund

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Etatsansattes Landsforbund

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Finansieringsselskapenes Forening, Finansieringsselskapenes Servicekontor

Fiskebåtredernes Forbund

Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen

Forsikringsfunksjonære­nes Landsforbund

Forsvarets Personellservice

Fraktefartøyenes Rederiforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

IT – Industriens Forening

Kjøttbransjens Landsforbund

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunal Landspensjonskasse

KS (kommun.sentralf.heter KS)

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

Kosmetikkleverandørenes Forening

Krigsinvalideforbundet

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Kristelig Folkepartis Ungdom

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskingrossisternes Forening

Motorførernes Avholdsforbund

Namibiaforeningen

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Rådet for barn og familie

Natur-Kultur-Helse Senteret (NaKuHel)

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

NITO - Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Automobil-Forbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Blindeforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdeungdomslag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Døveforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Frikirkeråd

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU)

Norges Grossistforbund

Norges Gullsmedforbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Husflidslag

Norges Hytteforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges Offisersforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Røde Kors

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Storlosje av I.O.G.T

Norges takseringsforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Aktuarforening, v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Clearing Central

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Faglitterær Forfatterforening

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Norsk Flygerforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Havneforbund

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Investorforum

Norsk Kabinforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Losforbund

Norsk Luftambulanse

Norsk Lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk

Norsk Lærerlag

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Norsk Oljevernforening for Opertørselskaper

Norsk Pendlerforbund, v/Per Ottesen

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Norsk Spesialavfallsforening

Norsk Studentunion

Norsk Styrmandsforening

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Ukepresse

Norsk Øko-Forum

Norske Agenters Landsforbund

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Avisers Landsforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Norske Byggevareprodusenters Forening

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Jernbanepensjonisters Forbund, v/Peter Eklo

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Norske Kvinners Nasjonalråd

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Maritime Leverandører

Norske Pensjonskassers Forening

Norske Siviløkonomers Forening

Norske Sivilingeniørers Forening

Norske Sjokoladefabrikkers Forening

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Operasjon Dagsverk

Postfolkenes Interessekontor

Prosessindustriens landsforening

Reisebransjeseksjonen i HSH

RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening

Redd Barna

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes landsforening

Samarbeidsrådet for frie yrker, v/Den norske Advokatforening

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sivilombudsmannen

Senter for statlig økonomistyring

Skattedirektoratet

Skatteetatens Landsforening

Skattebetalerforeningen

Skatterevisorenes Forening v/ Steinar Berggren, Oslo Fylkesskattekontor

Sosialøkonomenes Forening

Sparebankforeningen i Norge

Statstjenestemannsforbundet

Statstjenestemannskartellet

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen Bilist 2000

Studentenes Landsforbund

Sørlandet Stiftelsen Fullriggeren

Teknologibedriftenes Landsforening

Tobakfabrikernes Landsforening Av 1901

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Trygdeetatens Landsforening v/Lyshaugen Trygdesekretariatet i Oppland,

Trygdetilsattes Landsforbund

Trygdesjefenes Landsforbund v/Jan-Erik Gulbrandsen

Trygdetjenestemennenes Landsforbund

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økonomiforbundet

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner v/prof.dr.jur. Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI

Arbeidernes kommunistiske parti (marxist-leninistene), Kvinneutvalget v/Jorun Gulbrandsen

Det Liberale Folkeparti, Sekretariatet

Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet

Høyrekvinners Landsforbund

Kristelig Folkepartis Kvinner

Norges Kommunistiske Parti

Norges Venstrekvinnelag

Rød Valgallianse, v/Kvinneansvarlige

Senterkvinnene

Sosialistisk Venstreparti,

Det Liberale Folkeparti

Det Norske Arbeiderparti

Fremskrittspartiets sekretariat

Høyres Hovedorganisasjon

Kristelig Folkeparti

Norges Kommunistiske Parti

Rød Valgallianse

Senterpartiets hovedorganisasjon

Sosialistisk Venstreparti

Venstres kontorer