Høring - Forslag til endring av gebyrforskriften vedrørende nytt årsgebyr for tilsyn og kontroll av havbruk

Høringsfrist: 3. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200400356- /RB

Dato
23122004

Høring - Forslag til endring av gebyrforskriften vedrørende nytt årsgebyr for tilsyn og kontroll av havbruk

Innledning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for Fiskeri- og kystdepartementet for 2005 ble det fremmet et forslag om å innføre et gebyr for tilsyn og kontroll av havbruk, jf.

St.prp. nr. 1 (2004 – 2005). Det ble i den forbindelse lagt inn en økning på 5 mill. kroner. Dette ble også det endelige vedtaket under Stortingets budsjettbehandling 9. desember, jf. Budsj.innst. S. nr. 8 (2004 – 2005).

Vedlagt følger forslag til endringsforskrift av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet, samt merknader til denne. Det er lagt til grunn at det nye årsgebyret kan gi en inntjening på ca. 7 mill. kroner. Dette på bakgrunn av at fôrkvoteordningen ikke skal videreføres i 2005, og at fôrkvotegebyret, som har gitt et proveny på ca. 2 mill. kroner, faller bort.

Høringsfrist settes til 6 uker fra i dag.

Det planlegges å vedta forskriften tidlig på nyåret. Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Nærmere om forslagene i endringsforskriften

Gebyret skal gå til dekning av kostnader for kontroll- og tilsynsoppgaver som gjøres av offentlige myndigheter innenfor oppdrettslovens virkeområde. Gebyrene er fastsatt slik at inntektene fra gebyret ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten.

Det legges opp til et system der samtlige lokaliteter for matfisk og stamfisk og FoU – anlegg i sjøvann, vil bli kontrollert i løpet av en treårs periode. Den fremtidige kontrollen vil i hovedsak være en systemrevisjon, jf. IK- akvakultur forskriften. Kostnadene ved en slik kontroll vil overstige kr. 10.500 pr. lokalitet, idet det også vil kreve en del forarbeid fra forvaltningen i forkant av kontrollen ute på lokaliteten. I tillegg vil det bli gjennomført en del stikkprøvekontroller på ulike lokaliteter, bl a basert på innrapporterte opplysninger. Årsgebyret settes til 1/3 av kr. 10.500, dvs. kr. 3.500 pr. lokalitet.

Gebyret blir ilagt pr. lokalitet og ikke pr. konsesjon, da det er kontroll av lokalitet som foretas. Ferskvannslokaliteter og lokaliteter som benyttes til oppdrett av settefisk, samt oppdrett av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder unntas. Lokaliteter benyttet av manntallskonsesjoner i sjøvann er også unntatt.

Årsgebyret på kr. 3.500 pr. lokalitet vil altså bare gjelde matfisk-, stamfisk- og FoU- lokaliteter i sjøvann.

For anlegg lokalisert innenfor en nasjonal laksefjord eller i munningsområdene inntil fem km utenfor de nasjonale laksevassdragene vil det påløpe et ekstra gebyr på kr. 3.500 pr. lokalitet. Det vil om kort tid bli utarbeidet forslag til en egen forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Det vil her bli foreslått strengere driftskrav og lagt opp til strengere tilsyn og kontroll av driftskravene fra forvaltningens side innenfor forskriftens geografiske virkeområde, i tråd med Stortingets behandling og vedtak om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder våren 2003. Dette er bakgrunnen for at det årlige gebyret pr. lokalitet i disse tilfellene er satt høyere, dvs. kr. 7.000 pr. lokalitet.

Økonomisk og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer økte økonomiske utgifter for den del av næringen som driver med produksjon av matfisk og stamfisk, samt FoU- anlegg i sjø.

En innehaver av en marinfisk-konsesjon vil etter forslaget få en årlig gebyrplikt

på kr. 3.500. En innehaver av en laksekonsesjon med tre lokaliteter vil måtte betale det tredoble, kr 10.500. Ligger samme oppdretter i en nasjonal laksefjord med sine tre lokaliteter vil gebyret komme på kr. 21.000. En marinfisk lokalitet innenfor en nasjonal laksefjord vil få en årlig gebyrplikt på kr. 7.000.

På den annen side vil gebyrer til Mattilsynet gå ned. Ved opprettelsen av Mattilsynet ble det innført nye gebyrer på havbruksnæringen. I vedlegg 1 til forskrift 13. februar 2004 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet fremgår det at det skal betales gebyr kr. 6.400 for godkjenning av etablering/utvidelse av akvakulturanlegg.

Denne forskriften med vedlegg har nylig vært under revisjon og er nå på høring. Gebyr for behandling av denne type søknader er foreslått å bortfalle. Disse endringene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2005.

For forvaltningen sin del medfører forslaget ikke større administrative konsekvenser i og med at fôrkvotegebyret faller bort samtidig som det nye årsgebyret innføres.

___________________

For å lette forståelsen av forskriftsendringene vedlegges nåværende gebyrforskrift;

Forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet. Denne forskriften ble sist endret 14. desember d.å med nytt § 2 tredje ledd, da gebyr for behandling av retildeling av konsesjoner ble senket.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Departementer

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Andre offentlige instanser

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Mattilsynet – hovedkontoret

Mattilsynets regionkontorer

Direktoratet for naturforvaltning

Statens forurensningstilsyn

Norges vassdrags- og energidirektorat

Miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen

Innovasjon Norge

Havforskningsinstituttet

NINA

Veterinærinstituttet

Akva. Veterinærenes forening

Fiskeriforskning

Standard Norge

Kystdirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Nærings- og interesseorganisasjoner

FHL

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norske leverandører til havbruksnæringen

Kommunenes sentralforbund

LO v/fellesforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norske lakseelver

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges naturvernforbund

Bellona

World wildlife foundation