Høring - forslag til endring av revisorloven og forskrift om revisjon og revisorer

Høringsfrist: 22. mars 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/5025 FM HD

21.12.2001

Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets brev 5. desember 2001 og 7. desember 2001 med forslag til endringer i lov 15. januar 1999 nr. 2 og forskrift 25. januar 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer.

Kredittilsynet har foretatt en evaluering av loven og forskriften. Kredittilsynet foreslår enkelte endringer med hensikt å redusere Kredittilsynets oppgaver med forvaltning av loven, samt enkelte endringer som følge av Norges forpliktelser i EØS og WTO. Videre foreslår Kredittilsynet endring av revisorlovens krav til praksis for godkjenning som registrert eller autorisert revisor.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til de foreslåtte endringer innen 22. mars 2002. Det bes om at merknader som overskrider to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev fra Kredittilsynet 5. desember 2001 og 7. desember 2001 [brev 7. desember 2001 legges ikke ut på internett]