Høring forslag til endring av verdipapirhandelloven § 12-2 sjette ledd

Høringsfrist 9. desember 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår re f 01/1321 FM KW

Dato 11.09.2002

Det vises til vedlagte høringsnotat av 3. september 2002 (utarbeidet av Kredittilsynet), hvor det foreslås å endre verdipapirhandelloven (vphl.) § 12-2 sjette ledd slik at taushetsplikten i lov 23. juni 1996 nr. 37 om telekommunikasjon (teleloven) § 9-3 første ledd ikke blir til hinder for Kredittilsynets innhenting av opplysninger i saker hvor det er mistanke om overtredelse av reglene om innsidehandel i vphl. § 2-1, behandling av innsideopplysninger i vphl. § 2-2 og kursmanipulering i vphl. § 2-6.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 9. desember 2002. Høringsuttalelser på mer enn to sider bes vedlagt på diskett eller sendes i elektronisk form til e‑postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat av 3. september 2002