Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 - om maksimal stønadsperiode

Resultat: Forskrift om endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2014

Vår ref.: 13/3494

Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 – om maksimal stønadsperiode

Vedlagt ligger høringsnotat med forslag om endring i forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspengene § 2. Endringen skal definere den maksimale stønadsperioden på arbeidsavklaringspenger ved å presisere hvilke perioder som skal telle med og hvilke perioder som skal komme i tillegg til den maksimale stønadsperioden.

Frist for å avgi høringsuttalelser er satt til 6. februar 2013.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@ad.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes til:
Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Listen over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å orientere andre underliggende etater og organer om forslaget til forskriftsendringen.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstansene er tilgjengelig på regjeringens hjemmeside: www.ad.dep.no.

Med hilsen                                                                       

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Ane-Louise Svele
rådgiver            

                                                                                 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Attføringsbedriftene
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske legeforeningen
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Husbanken
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Kommunene
 • Kommunesektorens interesse- og arbeids­giverorganisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Rettspolitisk forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Trygderetten
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen