Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2021

Vår ref.: 21/1015

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Rammene for elsertifikatmarkedet er regulert i en bilateral avtale mellom Norge og Sverige. I Norge er ordningen regulert i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater og forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater.

Etter lov om elsertifikater § 17 har departementet fastsatt de årlige elsertifikatkvotene i forskrift. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet en justering i den fastsatte elsertifikatkvoten for 2022. Forslaget innarbeides i tabellen i forskrift om elsertifikater § 19a.

Forslaget er basert på vedlagte dokument "Grunnlag for teknisk justering av elsertifikatkvoten" fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Frist for høringsinnspill er 31. august 2021.

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål til tallgrunnlaget og beregninger av elsertifikatkvoter kan rettes til NVE ved Frida Hugaas Aulie (tlf 92012724) eller Anton Jayanand Eliston ( tlf 41490821). Andre spørsmål kan rettes til Olje- og energidepartementet ved underdirektør Sverre Sand (tlf. 22246228).

Med hilsen

Toril Svaan (e.f)

avdelingsdirektør                                                   Sverre Sand

                                                                                  underdirektør

Departementene

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energikladenemda

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Huseiernes landsforbund

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Kraftfylka

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Virke Hovedorganisasjon