Høring - forslag til endring i konsesjonsavgrensningssystemet for matfiskoppdrett av laks og ørret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 20. mai 2003

Deres ref

Vår ref

Dato

Fiskermyndighetene arbeider for tiden med nytt konsesjonsavgrensningssystem for matfiskoppdrett av laks og ørret. Det såkalte Produksjonsreguleringsutvalget avga sin innstilling den 27. september 2002, og Fiskeridirektøren har foreløpig ikke gitt sin vurdering av utvalgets prinsipper og hovedkonklusjoner. Vi er kjent med at Fiskeridirektoratet også ser nærmere på andre alternative avgrensningsformer, basert på prinsippene i utvalgets sluttrapport, men dette arbeidet vil ventelig ta noe tid.

Etter Fiskeridepartementets oppfatning er det imidlertid på kort sikt behov for justering av gjeldende regelverk. Departementet sender derfor ut på høring forslag til endring av forskrift om måling av volum i oppdrettsanlegg av 17. august 1989 (måleforskriften) § 5.

Den foreslåtte endringen åpner for at oppdrettere etter søknad kan gis tillatelse til å utvide tillatt overflateareal med inntil 25 %. Maksimalt tillatt samlet overflateareal for oppdrettsmerder pr. konsesjon vil etter dette bli på 3.529 m 2>. Hensikten med forslaget er å gi fisken bedre plass i merdene og dermed bidra til økt fiskehelse og –velferd uten at konsesjonsvolumet som sådan økes. For å få unngå at konsesjonsvolumet økes vil oppdrettere som gis tillatelse til utvidelse av overflateareal få beregnet konsesjonsvolum ut fra en prosentsats på 68 i stedet for dagens 85. 25% økning innebærer en arealutvidelse på 706 m 2>. Formelen for beregning av overflate arealet for en standardkonsesjon vil etter dette bli 12.000 m 3> : (5m x 0.68)= 3.529 m 2>.

Konsekvensen av forslaget blir at oppdrettere kan ta i bruk større reelt volum, mens konsesjonsvolumet forblir uendret. Forslaget få dermed ikke betydning for fisketetthet og biomassebegrensningen i drift- og sykdomsforskriften § 19 eller størrelsen på fôrkvotene jf fôrkvoteforskriften § 5.

Fiskeridepartementet foreslår etter dette nytt annet og tredje ledd i måleforskriften § 5:

Anlegg for oppdrett av matfisk og stamfisk, kan etter søknad få tillatelse til å utvide overflatearealet med inntil 25 %.

Følgende beregning av oppdrettsvolum gjelder etter tillatelse som nevnt i annet ledd:

Oppdrettsvolum fastsettes til 68% av produksjonsenhetens volum når flateinnholdet avgrenset av flytekragens innerkant multipliseres med 5 meter.

Nåværende annet ledd og tredje ledd blir da fjerde og femte ledd, osv.

Oppdrettere vil måtte søke om arealutvidelse. Søknadsprosessen vil imidlertid arte seg ulikt avhengig av om den eller de lokaliteter oppdretter vil benytte er klarert for det arealbeslag som utvidelsen vil medføre. For situasjonen der søker allerede har tilstrekkelig klarert areal ser departementet for seg en forenklet saksbehandling. I motsatt fall, der oppdretter mangler tilstrekkelig klarert areal, vil søknadene bli gjenstand for kommunal utlegging og behandling. Videre skal i utgangspunktet Kystverket, veterinærmyndighetene og miljøvernmyndighetene behandle søknadene i henhold til sine særlover (havne- og farvannsloven, forurensningsloven og fiskesykdomsloven). Departementet vil imidlertid ta initiativ til at de ulike sektormyndighetene skal få til en samlet saksbehandling av søknader om økt arealbeslag basert på en felles instruks. Ytterligeres saksbehandling vil i så fall kunne bli forenklet til kun å omfatte kommunal utlegging og behandling.

For alle nye søknader skal 68% reglen legges til grunn ved å tegne inn tilstrekkelig merdareal lik 3530 m 2>. Søknader som allerede er innsendt må behandles som omsøkt, med mindre den kommunale utleggingen ikke har funnet sted.

Forskrift om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet av 21. desember 2001 pålegger søknadsgebyr på

kr 12.000 for det offentliges behandling av søknader. Departementet vil vurdere om gebyret bør settes noe lavere ved søknader om utvidelse av overflateareal, men er samtidig åpen for innspill vedrørende dette.

Fiskeridepartementet tar sikte på å fastsette forskriftsendringen i løpet av juni 2003. Frist for kommentarer settes til 20. mai 2003.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Jan-Erik Sverre
førstekonsulent

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Akvaforsk

Direktoratet for naturforvaltning

Eksportutvalget for fisk

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Fiskeriforskning

Fiskerihøgskolen

Havforskningsinstituttet

Kystdirektoratet

NIVA

SINTEF; Fiskeri og havbruk

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensningstilsyn

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norges Fiskarlag

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges naturvernforbund

World Wildlife Fund