Høring Forslag til endring i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter

Resultat: Ot.prp. nr. 33 (2001-2002) Stortinget har fremmet Innst. O. nr. 35 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3547 FM KSj

18.09.2001

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet. Departementet slutter seg etter en foreløpig vurdering til de forslag som fremgår av notatet.

Forslagene går i korte trekk ut på følgende:

  • Bestemmelsen om at Kredittilsynets utgifter skal utlignes på de institusjoner som var under tilsyn "ved begynnelsen av budsjettåret" foreslås endret slik at utligning skal skje på de institusjoner som var under tilsyn "i budsjettåret". Endringen vil bl.a. innebære at utgifter til forberedelse av tilsyn med nye tilsynsenheter vil kunne utlignes på disse enhetene, selv om disse først kommer under tilsyn et stykke ut i budsjettåret.
  • Det foreslås at utgiftene til tilsyn med overholdelsen av lov om betalingssystemer mv. utlignes forholdsmessig på samtlige institusjoner i finans- og verdipapirmarkedet. En tilsvarende utligningsmetode benyttes i dag for utgiftene knyttet til tilsyn med de alminnelige adferdsreglene i verdipapirmarkedet.
  • Det foreslås enkelte mindre endringer i bestemmelsene om fordeling av utgiftene innen enkelte grupper av institusjoner.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen tirsdag 16. oktober 2001. Det bes om at høringsuttalelser på mer enn to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Vedlegg

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG