Høring - forslag til endring i lov 28. februar 1986 om adopsjon — innføring av obligatoriske adopsjonsforberedende kurs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.: 200403067

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200403067-/LGUBU2

19.09.05

Høring - forslag til endring i lov 28. februar 1986 om adopsjon – innføring av obligatoriske adopsjonsforberedende kurs

Barne- og familidepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat å innføre en ny bestemmelse i adopsjonsloven § 16 g, der det settes som vilkår at søkere har gjennomført et adopsjonsforberedende kurs for å få søknaden om adopsjon av barn fra utlandet behandlet. Videre foreslås at tilsvarende vilkår stilles overfor søkere som ønsker å adoptere et barn bosatt i Norge etter reglene om innenlandsadopsjon og der biologiske foreldre samtykker til adopsjon.

Vilkåret om adopsjonsforberedende kurs vil gjelde førstegangssøkere. Formålet med kurset vil først og fremst være at søkerne på et tidlig tidspunkt i adopsjonsprosessen blir gitt nødvendig informasjon. Det tas sikte på at kurset inneholder temaer som belyser ulike sider ved adopsjon på en god og balansert måte.

Vi ber om høringsinstansenes syn innen 1. november 2005.


Med hilsen

Haktor Helland

Lise Gundersby


Adopsjonsforum

Arbeids- og sosialdepartementet

Asker kommune

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten, regionene

Barneombudet

Bergen kommune

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Inoradopt

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kristiansand kommune

Moderniseringsdepartementet

Oslo kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Verdens Barn