Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — Forslag til endringer i barnetrygdregelverket

Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre meldeplikt for skoler ved fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Høringsfrist: 6. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2005

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Høringsinstansene

Se vedlagte liste

Deres ref

Vår ref

Dato

200402195-/LSKS

23.02.05

Forslag til endringer i barnetrygdregelverket - offentlig høring

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnetrygdregelverket.

Departementet foreslår å innføre meldeplikt for skoler ved fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Forslaget behandles i høringsnotatets punkt 2. Forslaget er en oppfølging av regjeringens tiltaksprogram mot tvangsekteskap og tar dessuten sikte på å hindre feilutbetaling av trygdeytelser.

Det er et vilkår for rett til barnetrygd at barnet er bosatt i Norge. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes barnet fortsatt som bosatt her. I høringsnotatets punkt 3 foreslår departementet at retten til barnetrygd ved utenlandsopphold skal strammes inn. Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på om retten til barnetrygd skal falle bort ved utenlandsopphold som overstiger seks måneder, eller om barnetrygden skal falle bort hvis utenlandsoppholdet er ment å vare mer enn tre måneder. Også dette forslaget er en oppfølging av tiltaksprogrammet mot tvangsekteskap.

I tilfeller der barnet ikke lenger regnes som bosatt i Norge, kan det likevel utbetales barnetrygd. Det er da et vilkår at barnet og begge foreldrene er medlemmer i folketrygden under utenlandsoppholdet. I høringsnotatets punkt 4 drøfter departementet om det bør gis en forskrift som gjør unntak fra kravet om at begge foreldrene må være medlem i folketrygden.

Videre foreslår departementet å innføre bestemmelser i barnetrygdloven og kontantstøtteloven om at trekk i barnetrygd og kontantstøtte avbryter foreldelse. Det vises til punkt 5 i høringsnotatet.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underordnede organer eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside: www.dep.no/bfd.

Høringsfristen er onsdag 6. april 2005. På grunn av sakens videre fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Vi ber om at de som har anledning også sender høringsuttalelsen elektronisk til livsolveig.korsvik@bfd.dep.no.

Med hilsen

Margaret Sandvik (e.f)

Liv Solveig Korsvik

Vedlegg: Liste over høringsinstansene

Høringsnotat

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Bergen kommune

Drammen kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

African Youth in Norway

AFS Norge Internasjonal Utveksling

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Ambassaden i Marokko

Ambassaden i Pakistan

Ambassaden i Tyrkia

Amnesty International Norge

ANSA

Antirasistisk Senter

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bispedømmene

Datatilsynet

Det norske misjonsselskap

Elevorganisasjonen

Flyktningerådet

Forbundet Steinerskolene i Norge

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Foreningen 2 Foreldre

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

Himmilo Youth in Norway

Innvandrernes Landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kvinnefronten

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Mannssenteret Reform

MIRA Ressurssenter

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

New Page

NORAD

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Normisjon

Norske friskolers landsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for barn

Politidirektoratet

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk Forening

Rikstrygdeverket

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Sjømannsmisjonen

SOS Rasisme

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk Sentralbyrå

Tvillingforeldreforeningen

Tyrkisk Ungdomsforening

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen