Høringer

Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2021

Vår ref.: 21/2901

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon. Forslagene i høringsnotatet følger opp vedtak fattet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:53 S (2020–2021) og av Meld. St. 33 (2020–2021).

Frist for å sende inn høringssvar er torsdag 28. oktober 2021.

Høringen sendes ut med seks uker høringsfrist for at Stortinget skal kunne rekke å behandle en lovproposisjon om saken, og for at nye løsninger skal kunne implementeres, før trygdeoppgjøret 2022.

Departementet ber særskilt om en vurdering av de administrative konsekvensene av forslagene til endringer i bestemmelsene om regulering av pensjon.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Silje Aslaksen
avdelingsdirektør

 

 • Alle departementer
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Fellesordningen for AFP
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • NITO
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjon for alle
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regelrådet
 • Regnskap Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samfunnsbedriftene
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skattedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • YS