Høring - Forslag til endringer i forskrift om høsting av tang og tare, fastsatt ved kgl.res 13. juli 1995 og Forvaltningsplan for tang og tare

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2004

Vår ref.: -

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

199901216-/LKB

9. mars 2004

Høring - Forslag til endringer i forskrift om høsting av tang og tare, fastsatt ved kgl.res 13. juli 1995 og Forvaltningsplan for tang og tare

Vedlagt oversendes Høringsnotat av 9. mars 2004: Forslag til endringer i forskrift om høsting av tang og tare, fastsatt ved kgl.res. 13. juli 1995 og Forvaltningsplan for tang og tare – fremlagt for Fiskeridepartementet 1. november 2000.

Vedlagt oversendes også til orientering informasjon om Havforskningsinstituttets løpende overvåkingsprogram for tang og tare som ble igangsatt 2003.

Fiskeridepartementet ber om tilbakemelding på vedlagte høringsnotat og forslag til Forvaltningsplan for tang og tare innen fredag 23. april 2004.

Med hilsen

Brit Fisknes
fung. avdelingsdirektør

 

Linda K. Bjørnstad
rådgiver

Last ned høringsnotatet (pdf-format)

Forvaltningsplan for tang og tare
Framlagt for Fiskeridepartementet 1. november 2000 (pdf-format)

Plan for overvaking av stortarehausting og tareskogshabitat
Utarbeida ved Havforskningsinstituttet (pdf-format)

Norges Fiskarlag

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norges Kystfiskarlag

Sør Norges Trålerlag

Norges Fiskerihøgskole

Direktoratet for naturforvaltning

Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges Kyst- og fjordfiskarlag

FMC Biopolymer AS

Taretrålfiskernes forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Norges Naturvernforbund

WWF

Miljøvernforbundet

NINA

Norges Jeger og Fiskeforbund

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksantikvaren

Kommunenes sentralforbund

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune