Høring - Forslag til endringer i forskrift 4. desember 1992 nr 915 om sosiale tjenester m.v. kapittel 1 Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp

Høringsfrist: 30. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200301958-/CSH

25.3.2004

Høring: Forslag til endringer i kapittel 1 Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp i forskrift 4. desember 1992 nr.915 til lov om sosiale tjenester m.v.

Sosialdepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kapittel 1 i forskrift til lov om sosiale tjenester. Kapittelet regulerer utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp i Norge.

I høringsnotatet foreslår Sosialdepartementet å endre strukturen i forskriften, slik at det tydeligere kommer frem hvem som omfattes av de enkelte bestemmelsene. Det foreslås at gjeldende bestemmelse om lovlig opphold som vilkår for rett til økonomisk stønad etter kapittel 5 utvides til også å gjelde rett til tjenester etter kapittel 4. Reguleringen av krav til dokumentasjon av lovlig opphold gjøres mer presis. Departementet foreslår videre endringer i regelverket om rett til økonomisk stønad og sosiale tjenester i forbindelse med såkalt egenbosetting og sekundærflytting.

Sosial- og helsedirektoratet vil utarbeide et eget rundskriv til dette kapittelet i forskriften. Her vil det bl.a. bli redegjort for og gitt eksempler på hva som er lovlig opphold. Dersom høringsinstansene har synspunkter på forhold som bør behandles i rundskrivet, ber vi om at det kommer klart frem i uttalelsen hva som er merknader til departementets forslag, og hva som er innspill til et fremtidig rundskriv.

Høringsinstansene bes om å vurdere om forslaget bør forelegges eventuelle underordnete organer. Uttalelser til forslaget bes sendt Sosialdepartementet, postboks 8019 Dep. 0030 Oslo, innen 30. juni 2004. Lange uttalelser bes også sendt som e-post til Sosialdepartementet ved: csh@sos.dep.no.

Med hilsen

Ketil Østvedt
fung. ekspedisjonssjef

Jo Flydal
avdelingsdirktør

African Youth in Norway
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Diakonhjemmet Høgskole
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Flyktningerådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHGS)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Institutt for sosialvitenskap ISV Consult
Islamsk kvinnegruppe Norge (IKN)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kontoret for fri rettshjelp i Oslo kommune
Landets kommuner
Landsorganisasjonen (LO)
Likestillingsombudet
Menneskerettighetshuset
Mental Helse Norge
Mira Ressurssenter
Norges juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk tjenestemannslag
NTNU – Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Rådet for psykisk helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Rogalandsforskning
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
SOS Rasisme
Sosial- og helsedirektoratet
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)