Høring - Forslag til endringer i forskrift 4. desember 1992 nr 915 om sosiale tjenester m.v. kapittel 1 Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp

Høringsfrist: 30. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.juni 2004
  • Nytt i høringssaken: