Høring - Forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2003

 

Vår ref.: 02/5371-7 JOS

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5371-7 JOS

13.12.2002

 

I St.prp. nr. 64 (2001-2002) (kommuneproposisjonen for 2003) ble det varslet at departementet ville komme tilbake med et lovforslag om kommunal egenkontroll, basert på at det åpnes for konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Lovforslaget om endringer i kommuneloven for å legge til rette for konkurranseutsetting følger vedlagt. Kommunal- og regionaldepartementet har også foreslått enkelte andre endringer i kommunelovens regler om egenkontroll i kommunene og fylkeskommunene.

Etter at høringen er gjennomført, vil en egen lovproposisjon bli fremmet for Stortinget. I forslag til lovendringer er det tatt inn hjemmel til å gi nærmere forskrifter. Forslag til forskrifter vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Det blir ikke fremmet forslag om å åpne for å konkurranseutsette kommunerevisjonens oppgaver etter skattebetalingsloven. En nærmere omtale av kontroll- og revisjonsordningen på dette området legges fram for Stortinget i nevnte odelstingsproposisjon.

Vi ber høringsinstansene om å så vidt mulig å redigere uttalelsene etter kapittelinndelingen i høringsnotatet.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider: http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/hoeringsnotater/

Av hensyn til tidsplanen for fremleggelse av odelstingsproposisjon for Stortinget må høringsuttalelser til forslaget være Kommunal- og regionaldepartementet i hende senest fredag 14. februar 2003.

Med hilsen

Eivind Dale 
ekspedisjonssjef

Jostein Selle 
seniorrådgiver

Lenke til høringsnotatet i PDF-format

Lenke til høringsnotatet i word-format

Lenke til høringslisten

 

 

Forslag til endringer i kommuneloven – kommunal revisjon m.m.

Etter kommuneloven skal revisjon av kommuner skje ved egne kommunerevisorer, enten ansatt i den enkelte kommune, eller i et interkommunalt samarbeid i form av en såkalt distriktsrevisjon. Det er begrenset i hvilken grad kommuner kan overlate til private revisjonsfirma å utføre de oppgavene loven pålegger kommunerevisjonen. I St. prp. nr. 64 (2001-2002) (kommuneproposisjonen) varslet departementet at det ville komme tilbake med et lovforslag om kontroll og tilsynssystemet i kommunene og fylkeskommunene basert på at det åpnes for konkurranseutsetting av den kommunale revisjonen.

I dette høringsnotatet sendes departementets utkast til vurderinger og lovforslag på alminnelig høring. Kjerneinnholdet i lovforslaget dreier seg om å legge til rette for konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Det fremmes også forslag om enkelte andre lovendringer som ikke har noen nødvendig sammenheng med at det åpnes for konkurranseutsetting, se særlig kapittel 5 om kontroll og tilsyn med selskaper og andre fristilte organisasjonsmodeller. Siktemålet med disse endringene er å styrke den kommunale egenkontrollen.

Departementets vurderinger av behovet for endringer (kapittel 4) er knyttet til de sentrale lovbestemmelsene om kommunal egenkontroll og revisjon. Som etter gjeldende kommunelov vil det være nødvendig å gi nærmere forskrifter både om kontrollutvalgets virksomhet og om revisjon av kommuner. I lovforslaget er det tatt inn hjemler for å gi slike forskrifter.

Det er ikke foretatt gjennomgripende endringer i det system for kommunal egenkontroll som ble innført i kommuneloven av 1992. Bortsett fra at det forelås å åpne for at kommunene kan beslutte å konkurranseutsette revisjonstjenestene, ligger hovedtrekkene i regelverket fast.

Der annet ikke fremgår uttrykkelig vil i det følgende begrepet ”kommune” bli brukt som fellesbetegnelse på kommuner og fylkeskommuner, og uttrykket kommune-/kommunal revisjon som en samlebetegnelse på både kommunerevisjoner, fylkesrevisjoner og distriktsrevisjoner.

Innhold

Bakgrunn for høringsnotatet...

Om konkurranseutsetting...

Gjeldende rett

Behovet for endringer...

Kontroll og tilsyn med...

Uavhengighet og objektivitet...

Regler om innsynrett...

Særlig om revisjons og kontrollordningen...

Noen konsekvenser ved konkurranseutsetting

Revisjonstjenester og merverdiavgift...

Økonomiske og administrative konsekvenser

Merknader til de enkelte...

Lovforslag

Høringsliste

Kommuner
Fylkeskommer
Fylkesmenn
Departementer
Longyearbyen lokalstyre


Riksrevisjonen
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Distriktsrevisjoner


Statistisk sentralbyrå
Sivilombudsmannen
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Statens nærings –og distriktsutviklingsfond
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Vergemålsutvalget
Skattedirektoratet


Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Norges handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
Norges forskningsråd


Norges bank
Kommunalbanken
Kommunal landpensjonskasse


Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning


Norges kommunerevisorforbund
Den norske revisorforening
Norges statsautoriserte revisorers forening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk kommuneforbund
Akademikerne
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund


Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norsk rådmannsforum
Den norske advokatforening
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening

Til toppen