Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften

Olje- og energidepartementet sender forslag til enkelte endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.11.2022

Vår ref.: 22/1660

Det foreslås endringer i § 6 om meddelelse av opplysninger i forbindelse med undersøkelser mv. og § 30 om traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser med sikte på å oppdatere og forenkle bestemmelsene og reduserer graden av overlappende bestemmelser i petroleumsforskriften og Oljedirektoratets ressursforskrift.

Det foreslås endringer i petroleumsforskriften § 26 om måling mv. av produsert petroleum for å klargjøre Oljedirektoratets myndighet til å fastsette forskrift, og for å forenkle og oppdatere bestemmelsen.

Det foreslås endringer i tråd med praksis i følgende bestemmelser: § 39 om avgiftssatser for arealavgift mv., i § 41 om refusjon av arealavgift og § 79 om navnsetting.

Det foreslås endringer i petroleumsforskriften § 85 om saksbehandling og taushetsplikt for å forkorte taushetspliktens lengde for tolkede data og andre data og dermed gjøre mer data offentlig tilgjengelig tidligere. Det foreslås at regelverket vil operere med tre kategorier data med ulike varighet når det gjelder taushetsplikt: Omsettelige data (10 år), tolkede data (5 år) og øvrige data (2 år). Det foreslås også en overgangsbestemmelse for eksisterende data.

I tråd med dagens departementsstruktur endres ordlyden i enkelte bestemmelser i petroleumsforskriften fra "Arbeids- og sosialdepartementet" til "Arbeids- og inkluderingsdepartementet".

Høringsnotat med nærmere redegjørelse og utkast til endringer i petroleumsforskriften er også lagt ut på regjeringens hjemmeside under Dokument / Høringer.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 11. november 2022.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til: postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

Helge Westborg (e.f)

kst. avdelingsdirektør                                    Anders Lie Marnburg 

                                                                           rådgiver              

Norsk Gassforum

Offshore Norge

Skatteetaten

Oljeskattekontoret

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Landsorganisasjonen i Norge

Riksrevisjonen

Regelrådet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Sametinget

Statistisk Sentralbyrå

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

A/S Norske Shell

ABP Norway AS

Aker BP ASA

CapeOmega AS

Chrysaor Norge AS

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

INPEX Idemitsu Norge AS

INPEX Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lime Petroleum AS

Longboat Energy Norge AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

M Vest Energy AS

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Neptune Energy Norge AS

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Pandion Energy Norge AS

Petoro AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Source Energy AS

Suncor Energy Norge AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Dea Norge AS

Gassco AS

Silex Gas Norway AS

North Sea Infrastructure AS

PGS ASA

TGS ASA

EMGS ASA

CGG Services (Norway) AS

IAGC Norge