Høring – forslag til endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i rederiskatteordningen.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.01.2022

Vår ref.: 21/4660

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i rederiskatteordningen. Det foreslås å åpne for drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordningen (delt virksomhet). Denne tilleggsvirksomheten skal beskattes med ordinær selskapsskattesats.

Forslaget innebærer også enkelte andre justeringer i rederiskatteordningen. Disse forslagene innebærer presiseringer, tilpasninger og/eller utbedringer av svakheter ved gjeldende ordning.

Høringsfristen er 7. januar 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirktør

                                                                             Hallvard Rue
                                                                             lovrådgiver

Vedlegg

Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regnskap Norge
Skattedirektoratet