Høring - Forslag til endringer i solvensmarginregelverket for livsforsikring

Høringsfrist 4. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1056 FM KNH

28.05.2003

Forslag til endringer i solvensmarginregelverket for livsforsikring

Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat av 5. mai 2003 og oversendelsesbrev av 8. mai 2003 hvor det foreslås endringer i forskrift av 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper som følge av EØS- reglene som svarer til råds og parlamentsdirektiv 2002/12/EF.

Videre følger Kredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev av samme dato der det foreslås endringer i forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper som følge av EØS- reglene som svarer til råds og parlamentsdirektiv 2002/13/EF.

Endringene må implementeres i norsk rett innen 20. september 2003. Finansdepartementet ber derfor om høringsuttalelser innen 4. august 2003. Vi ber om at høringsuttalelser som overskrider en side, i tillegg til å bli sendt pr. post også sendes elektronisk til arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Kaja Nikola Heitmann
førstekonsulent

AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Rikstrygdeverket
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening