Høring — forslag til endringer i valgloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1592

20.06.2006

Høringsnotat med forslag til endringer i valgloven

A. Det foreslås følgende lovendringer:

1. Kommunen v/valgstyret sørger for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er manntallsført i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen).

2. Forhåndsstemmeperioden skal avsluttes:

innenriks: Siste torsdag før valgdagen

utenriks: Fredag en uke før valgdagen

3. Frist for å søke om å få avgi stemme ved ambulerende stemmemottaking må ikke settes senere enn siste torsdag før valgdagen

4. Forhåndsstemmegivningene må være kommet inn til valgstyret innen kl. 20 første tirsdag etter valgdagen

5. Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Dersom velgeren ikke har legitimasjon, kan identiteten bekreftes av en annen person over 18 år som legitimerer seg.

6. Foreløpig opptelling skal foretas ved manuell telling av stemmesedlene. Foreløpig opptelling av stemmesedlene kan likevel foregå ved et edb-teknisk system dersom det benyttes et annet system enn ved den endelige opptellingen.

7. Kontrolltelling av stemmesedlene pga. avvik mellom foreløpig og endelig opptelling skal foregå manuelt.

8. Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd kan starte søndag før valgdagen.

B. Andre temaer:

Departementet ønsker høringsinstansenes syn når det gjelder:

1. Skjæringsdatoen for manntallet:

Problemstilling: Kan skjæringsdatoen forskyves fra 31. mai til 30. juni i valgåret uten at dette vil gjøre det vanskelig å sende ut valgkort?

2. Valg og politiske meningsmålinger:

Problemstilling: Bør det innføres restriksjoner når det gjelder medienes adgang til å publisere meningsmålinger de siste dagene før valgdagen?

Vi ber om at høringsuttalelser er departementet i hende senest onsdag 20. september 2006.

Eventuelle henvendelser om innholdet i høringsnotatet bes rettet til seniorrådgiver Jan Morten Sundeid, tlf. 22 24 72 49.

Ytterligere eksemplarer av høringsnotatet kan lastes ned fra www.krd.no

Med hilsen

Med hilsen

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
seniorrådgiver

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillingsombudet
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statens helsetilsyn
Forbrukerrådet
Statskonsult
Norges forskningsråd
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Den norske tannlegeforening
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk Telegrambyrå AS
NRK
TV 2
AC Nielsen Norge AS
Faktum Markedsanalyse AS
Markeds- og Mediainstituttet AS
Opinion AS
TNS Gallup