Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest

Reglene i dagens tilsettingsforskrift for menighetsprester skal deles i to ulike regelsett: en forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest og et personalreglement som skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/01378 KIA MTB

09.06.2006

Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest

Endringer i universitets- og høgskolelovgivningen med innføring av ny gradsstruktur ved universiteter og høgskoler, merknader fra ulike instanser til enkelte sider ved ordningen med ordinasjon av ikke-teologer og det forhold at regelverket har virket en viss tid, foranlediget at Kultur- og kirkedepartementet satte ned en arbeidsgruppe med mandat å gjennomgå § 2 i tilsettingsforskriften for menighetsprest. Arbeidsgruppen ble bedt om å legge til grunn for arbeidet at reglene i dagens tilsettingsforskrift for menighetsprester skal deles i to ulike regelsett: en forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest og et personalreglement som skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene.

Departementet ber om kommentarer til utkast til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest som er foreslått av arbeidsgruppen, jf. vedlagte rapport som ble avgitt i mai 2006. Departementet ber særskilt om synspunkter på om ”Veien til prestetjeneste” bør hjemles i kvalifikasjonsforskriften eller om § 8 i tjenesteordning for biskop inntil videre skal anses som tilstrekkelig forankring av ordningen.

Arbeidsgruppen har anbefalt at man utreder muligheten for å få en lovhjemmel for å kunne innhente politiattest for kirkelig ansatte som har arbeid knyttet til barn og unge. Til dette kan vi opplyse at departementet skal delta i et utvalg som er nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet. Dette utvalget skal på generelt grunnlag vurdere på hvilke områder det bør være ordninger med politiattest for personer som utfører oppgaver overfor barn og unge, samt vurdere behovet for å utvide politiattestene på ulike områder til å omfatte også andre lovbrudd enn seksuelle overgrep mot barn. Utvalget skal avgi en rapport i løpet av 2006 og vi finner det naturlig å avvente dette arbeidet.

Departementet ber om synspunkter på utkastet til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke innen 15. august 2006.

Med hilsen

Anne-Lise Brodtkorb e.f.
avdelingsdirektør

Marianne T. Brekke
rådgiver

Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe (PDF)

Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke (PDF)

Dokumentet er i pdf-format. For å lese dette må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Biskopene

Bispedømmerådene

Den norske kirkes presteforening

Det praktisk-teologiske seminar

Fagforbundet – teologene

KA

Kirkerådet

Menighetsfakultetet

Misjonshøgskolen

Teologisk fakultet ved UiO