Høring - forslag til forskrift om omdannelse av verdipapirsentralen

Høringsfrist innen november 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Adressatene

Deres ref

Vår ref

Dato

00 2427 FM HD

27.09.2002

Vedlagt følger brev 29. august 2002 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om omdannelse av Verdipapirsentralen.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen november 2002. Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG