Høring forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

Høringsfrist 20. november 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til adressatene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3640 FM HD

07.10.2002

Høring - forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

Vedlagt følger brev 30. september 2002 fra Kredittilsynet vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister.

Vedlagt følger videre brev 1. oktober 2002 fra Kredittilsynet vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetakets handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 18. november 2002. Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg