Høring – forslag til forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.11.2020

Vår ref.: 20/4153

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom.

Det bevilges over statsbudsjettets kap. 621, post 70 tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom. Forslag til forskrift erstatter to regelverk: Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom - driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte, og prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Tilskuddsordningen er eksternt evaluert. For å følge opp evalueringen, har Arbeids- og sosialdepartementet, i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet, utarbeidet forslag til nytt regelverk for tilskuddsordningen. Forslag til forskrift er i hovedsak en videreføring av hovedinnholdet i gjeldende tilskuddsregelverk, men det foreslås enkelte endringer for å følge opp evalueringen.

Departementet fremmer i høringsnotatet forslag om at tilskuddsordningen fastsettes i forskrift. Forslaget skal sikre at tilskuddsordningen er i samsvar med kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utformingen og forvaltningen av tilskudd.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft innen utløpet av 2020, slik at den kan gjelde for tildelinger fra og med 2021. Det gis derfor en kort høringsfrist.

Frist for å sende inn høringssvar er 25. november 2020.

Høringene er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Vibeke Trålim

avdelingsdirektør

 

Bente Hagerupsen

seniorrådgiver

 • Aleneforeldreforeningen
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Batteriet Oslo
 • Batteriet Sør
 • Batteriet Vest-Norge
 • Batteriet Midt-Norge
 • Batteriet Nord-Norge
 • Bibi Amka
 • Bikuben - Regionalt brukerstyrt senter i nord
 • Blå Kors
 • Bydelsmødre
 • Caritas Norge
 • Fattighuset
 • Fattignettverket Norge
 • Foreningen Røverhuset
 • Frelsesarmeen
 • Føl Norge
 • Gjeldsoffer-Alliansen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • Kulturdepartementet
 • Leieboerforeningen
 • LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
 • Marborg Nord
 • Mennesker i Limbo
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Organisasjonen For Uføres Rettigheter
 • Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning
 • Redd Barna
 • RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
 • Samarbeidsforum mot fattigdom v/Batteriet Oslo (sekretariat)
 • Spillavhengighet Norge
 • Stiftelsen CRUX
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Stiftelsen Rettferd
 • Stiftelsen Robin Hood Huset
 • Stiftelsen Selvhjelpens Hus
 • Utafor boksen Nordre Follo
 • Velferdsalliansen
 • Wayback